Tema: 2.1 Klimaendringer

NEBA

NEBA – Supporting the integration of New European Bauhaus values and principles into the regional planning processes Elverum kommune adresserer den strategiske planen for klima og energi som politikkinstrument i…

Climate-4-CAST

Climate-4-CAST A Climate Action decision Support Tool to accelerate cities’ progress towards climate neutrality Climate-4-CAST vil bidra til klimanøytralitet gjennom å styrke lokale myndigheter som sliter med å integrere klimahensyn…

SOURCE

Sustainable and Nature Positive Development of Housing for Recreational use, SOURCE Et skifte mot en mer naturpositiv fritidsboligutvikling vil åpne opp nye markedsmuligheter og omstilling inn i det grønne skiftet.…

Green Sponge Buildings

Green Sponge Buildings in Scandinavia Det overordnede formålet med prosjektet «Green Sponge Buildings in Scandinavia» er å bidra til at bygninger blir en aktiv klimatilpasningsløsning i skandinaviske byer. Det er…

Anemoi

Chemical emissions from offshore wind farms: assessing impacts, gaps and opportunities (Anemoi) Prosjektet Anemoi tar sikte på å karakterisere kjemiske utslipp fra OWFs i Nordsjøen, vurdere deres innvirkning på havmiljøet,…

Biodiverse Cities

Accelerating action for BIODIVERSity Enhancement in CITIES to benefit nature and people (Biodiverse Cities) Biodiverse Cities-prosjektet har som mål å akselerere tiltak for å fremme biodiversitet og transformere NSR-byer til…

NOWA

Nordic Waste Managment Vision – NOWA Formålet med NWC ville være å fremme og lette utveksling av kunnskap og praksis mellom interessenter innen avfallshåndtering og fremme harmonisering av tverrgrensebestemmelser for…