CLAP

CLAP – Kommunikasjon og tilpasning av klimaendringer i arktiske verneområder

Klimaendringer skaper ny risiko og nye utfordringer for natur, ansatte og besøkende i verneområder. Dette prosjektet vil gi verneområdeforvaltere bedre verktøy for å arbeide mot denne felles trusselen. Dette gjøres gjennom felles utvikling av planverktøy for klimatilpasning, og gjennom kommunikasjon om klimaendringer til besøkende i verneområder.

Gjennom pilotering av planlegging for tilpasning, vil prosjektet også ta opp det felles behovet for å finne bærekraftige løsninger som både vil begrense forvaltningens egne CO2-utslipp og minimere negative effekter på naturtyper, arter og reindrift som allerede er under press fra klimaendringer.

Hovedmålet er å utvikle kapasiteten til forvaltere av arktiske verneområder i tilpasning til klimaendringer gjennom grenseoverskridende samarbeid. Styrket kapasitet innen klimatilpasning og kommunikasjon vil støtte en bærekraftig langsiktig forvaltning av verneområder og minimere konsekvensene for natur, friluftsliv og naturturisme. Besøkssentre vil derfor utvikle sin kommunikasjon om klimaendringer og dens effekter for besøkende i verneområder. De etablerte grenseoverskridende nettverkene som opprettes i prosjektet vil kunne fortsette samarbeidet etter at prosjektet er avsluttet.

Tilgjengelig kunnskap er avgjørende for prosjektet, og vi vil starte med å kartlegge relevant forskning og kunnskap om klimaendringer og effekter av disse. Som grunnlag for vårt utviklingsarbeid vil vi studere eksisterende metoder for klimatilpasningsplanlegging. Implementering av denne kunnskapen og beste praksis i våre egne organisasjoner er kjernen i vårt prosjekt.

Norsk prosjekteier

Nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark, Norge

Kontakt

Prosjektperiode

01.03.2024 - 31.12.2026

Budsjett

Norsk bidrag: NOK 3,8 mill NOK

Total: EURO 1,98 mill €

Andre partnere

Länsstyrelsen i Norrbotn, Sverige
Metsähallitus, Finland
Halti nasjonalparksenter AS, Norge
Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Norge