Interreg Aurora

Interreg Aurora

Interreg Aurora er et helt nytt program i det europeiske Interreg-fellesskapet for grenseoverskridende samarbeid 2021-2027. Programmet gir store muligheter for nytt og spennende samarbeid i grenseområdene mellom Sverige, Finland, Norge og Sápmi.

Norske regioner

De regionene som dekkes av Aurora programmet er Nordland, Troms og Finnmark, samt delområde Sápmi. Det siste omfatter i tillegg Trøndelag og Elgå reinbeitedistrikt i Innlandet.

Om programmet

Det overordnede målet med Interreg Aurora-programmet er å bidra til samarbeid på tvers av landegrensene, og dermed styrke programområdets konkurransekraft, bærekraft og attraktivitet gjennom sosial inkludering, digitalisering og grønn omstilling.

Programområdet dekker den tradisjonelle samiske regionen – Sápmi – som betyr at programmet er en viktig ressurs for å ivareta og utvikle samisk kultur, tradisjonell kunnskap, næringer og fremfor alt de samiske språkene.

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor

1. Smart og bærekraftig vekst

2. Grønn og bærekraftig omstilling

3. Utdanning, kultur og bærekraftig reiseliv

4. Bedre og mer bærekraftig grenseoverskridende samarbeid

Interreg Aurora-programmet 2021-2027 har en viktig funksjon i å koble EUs Green Deal-strategien med nasjonale planer, regionale og lokale utviklingsplanene i Nord-Sverige, Nord-Finland og Nord-Norge samt Sápmi. Interreg Aurora-programmet har også en rekke potensielle samarbeidsområder som kan knyttes til EUs makroregionale strategi for Østersjøen (EUSBSR) og EUs integrerte strategi for Arktis.

Programmet har syv fokusområder som har potensiale til å skape synergier innen smart spesialiseringsstrategier. Å jobbe med smart spesialisering gjør at man bygger sterkere næringsliv basert på regionenes naturgitte fortrinn. Videre er det en forutsetning at prosjektene har en klar grenseoverskridende merverdi.

Sammarbeidsregioner over landegrensene

Delområde Aurora

Delområde Sápmi

Hvem kan søke støtte?

Finansiering 2021 – 2027

EU (ERDF): € 93 800 000
Norske Interreg-midler: € 8 400 000

Prosjektpartnere fra EU kan søke om inntil 65 % støtte og norske partnere kan søke om inntil 50 % støtte fra Interreg Aurora. Norsk budsjett fastsettes i de årlige statsbudsjett vedtatt av Stortinget. Det tas forbehold om eventuelle endringer

Prosjektpartnere fra EU kan søke om inntil 65 % støtte og norske partnere kan søke om inntil 50 % støtte fra Interreg Aurora. Norsk budsjett fastsettes i de årlige statsbudsjett vedtatt av Stortinget. Det tas forbehold om eventuelle endringer

Du vil finne informasjon Interreg Aurora på programmets nettside.

Du vil finne mer informasjon om og tidligere programperioder på Interreg Nord.

https://www.interregnord.com/interreg-aurora/GO TO PROJECTS

Kontakt

Ian Jawahir

Troms og Finnmark fylkeskommune

+47 474 55 357

ian.jawahir@tffk.no

Kontaktperson, delområde Nord

Birgitte Wohl Sem

Kommunal- og distriktsdepartementet

+4722247016

+4790150981

Birgitte-Wohl.Sem@kdd.dep.no

Utredningsleder, Regionalpolitisk avdeling