Østersjøprogrammet

Østersjøprogrammet

Interreg Østersjøprogrammet er et transnasjonalt samarbeidsprogram mellom ni land rundt Østersjøen. Programmet fokuserer på grønn og smart omstilling til det beste for miljøet, økonomien og innbyggerne i regionen. Prosjektene skal være brukerorienterte. Konkret uttesting av planlagte resultater (pilotering) bør være en del av prosjektplanen.

Norske regioner

Programmet dekker alle regioner i Midt- og Sør-Norge: Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet.

Om programmet

I perioden 2021 til 2027 skal programmet gjennom samarbeid på tvers av grenser og sektorer bidra til grønn omstilling og mer robuste samfunn. Programmet skal stimulere til kunnskapsdeling og kompetansehevning og respondere på utfordringer og behov i Østersjøregionen til det beste for innbyggerne.

Programmet skal også støtte opp om gjennomføringen av EUs Østersjøstrategi (makroregional governance) og bidra til kapitalisering av resultater fra ulike prosjekt på tvers av programmer i regionen (tematiske prosjektplattformer).

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor:

I denne programperioden støtter programmet ordinære prosjekt (core projects) samt mindre prosjekt (small projects) (max € 500.000) innen de sju tematiske områdene.

Samarbeidsregioner over landegrensene

Hele Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen og Polen, samt nordlige deler av Tyskland (Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg og distriktet Lüneburg i Niedersachsen).

Hvem kan søke om støtte?

Både offentlige og private aktører kan delta som prosjektpartnere i programmet og motta støtte. Private aktører kan ikke være prosjektledere.

Finansiering 2021 – 2027

EU (ERDF): € 250.984.822, 93
Norske Interreg-midler: € 2.400.000

Tilgjengelige norske midler etter første søknadsrunde er 24 millioner NOK.

Støttegrad for norske aktører er 50/50. For øvrige programdeltakere er støttegraden 80/20.

Norsk budsjett fastsettes i de årlige statsbudsjett vedtatt av Stortinget. Det tas forbehold om eventuelle endringer.

Kontakt

Ann Irene Sæternes

Østlandssamarbeidet

+47 95 83 27 58

annsa@afk.no

Koordinator for Interreg Østersjøprogrammet (Baltic Sea Region)

Odd Godal

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 99 25 51 76

odd.godal@kdd.dep.no

Seniorrådgiver, Regionalpolitisk avdeling i KDD, Kontaktperson for Interreg Østersjøprogrammet

Interreg BSR Programbeskrivelse sammendrag (.pdf)