Nordlig Periferi og Arktis

Nordlig Periferi og Arktis

Interreg Nordlig Periferi og Arktis dekker store deler av europeisk Arktis. Regionene i programområdet deler utfordringer med klimaendringer, tøffe værforhold, spredt bosetting, stor avstand til hovedstedene og relativt lav kritisk masse for innovasjon og forskning. Samtidig har området tilgang til store natur- og energiressurser både til land og havs, rik kultur og livskraftige lokalsamfunn.

Interreg Nordlig Periferi og Arktis skal bidra til å sikre en grønn og bærekraftig fremtid gjennom transnasjonalt samarbeid. Programmet fremmer samarbeid på tvers regionene gjennom prosjekter hvor man kan løse konkrete, stedsbaserte utfordringer og utvikle nye løsninger sammen med andre. Det har tidligere vært involvering av partnere fra hele det arktisk området, med Canada, Arktisk Råds urfolkssekretariat, og tidligere også Russland som observatører. Russland får ikke delta i det nye programmet på grunn av krigen i Ukraina.

Norske regioner

De norske regionene som inngår i programmet er Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Svalbard er også en del av programområdet.

Om programmet

Samarbeidsprosjekter i Nordlig Periferi og Arktis for 2021 – 2027 skal utvikle og teste innovative og nye løsninger som skaper levende og bærekraftige samfunn.

Hovedmål til programmet er å sikre utviklingen av grønne og smarte samfunn som leverer under EU sin Green Deal og EUs Arktiske strategien. Partnere fra regioner i de fem deltakende landene kan søke prosjektmidler for å gjennomføre prosjekter for å løse konkrete problemstillinger under spesifikke tema eller deltaområder.

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor:

Prioritert område 1 – Et smartere og mer innovativt Europa
Dette innsatsområde skal fokusere på forskning, innovasjon, digitalisering, omstilling og SMBstøtte. Det skal støttes prosjekter som:

Prioritert område 2 – Et grønnere karbonfritt Europa
Dette innsatsområde skal fokusere på energiomstilling, fornybar energi, klimatilpasning og sirkulær økonomi.

Prioritert område 3 –  Bedre forvaltning
Dette innsatsområde skal bidra til å øke institusjonelle kapasiteten til å iverksette ulike strategier, klyngeprosjekter og koordinering av Arctic Cooperation (koordinering med andre arktiske Interreg programmer).

Samarbeidsregioner over landegrensene

I tillegg til norske regioner (Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard) dekker Interreg Nordlig periferi og Arktis samarbeidsregioner i Nord-Sverige, Nord-Finland, Grønland, Island, Færøyene og deler av Irland. Mer informasjon om samarbeidsregioner finnes på programmets nettsider.

Hvem kan søke om støtte?

Alle typer organisasjoner som tilhører det norske programområdet kan søke – offentlig sektor, frivillig sektor, akademia og utdanningsinstitusjoner, stiftelser osv. Privat sektor og bedrifter kan også søke og motta støtte. Norske styresmakter stiller krav til økonomisk og menneskelig ressurser og kapasitet i tillegg til faglig kompetanse hos søkere.

Finansiering 2021 – 2027

EU (ERDF): ca. € 47.000 000
Norske Interreg-midler: ca. € 3.100.000

Norske midler er videre basert på årlige bevilgninger i statsbudsjettet.

Støttegraden er 50 % for norske partnere.

https://www.interreg-npa.eu/interreg-npa-2021-2027/

Kontakt

Lisbeth Nylund

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 90 97 71 73

Lisbeth.Nylund@kdd.dep.no

Medlem i overvåkingskomiteen for Nordlig Periferi og Arktis.
Medlem i overvåkingskomiteen for Kolarctic CBC

Linn-Marie Lillehaug Pedersen

Nordland Fylkeskommune

+47 47 62 96 70

linped1@nfk.no

Regionalt kontaktpunkt for Interreg Nordlig Periferi og Arktis