Interreg Europe

Interreg Europe

Interreg Europe har som mål å forbedre gjennomføringen av regional utviklingspolitikk gjennom erfaringsutveksling og overføring av god praksis. Programmet omfatter alle EU-land, Norge (alle fylker) og Sveits. Det legges i utgangspunktet opp til en søknadsrunde per år så lenge det finnes midler i programmet.

Norske regioner

Programmet omfatter alle fylker i Norge.

Om programmet

Programmets overordnede mål er å forbedre gjennomføringen av regional utviklingspolitikk gjennom erfaringsutveksling, identifikasjon, formidling og overføring av god praksis.

Tematiske innsatsområder

1: Et smartere Europa
2: Et grønnere Europa
3: Et mer sammenbundet Europa
4: Et mer sosialt Europa
5: Et Europa tettere på sine innbyggere
6: Tettere samarbeid om regional styring

Det 6. interreg-spesifikke målet «better cooperation governance» fungerer som overordnet politisk mål.

Under følger en oversikt over budsjettfordeling på de ulike innsatsområdene.

80% av budsjettet vil bli fordelt på følgende politiske mål:

1: Et smartere Europa med fokus på
– Forskning, innovasjon, digitalisering, SMB-ers konkurransekraft, smart spesialisering

2: Et grønnere Europa med fokus på
– Energieffektivisering, fornybar energi, smarte energisystemer, klimatilpasning, vannforvaltning, sirkulærøkonomi, biologisk mangfold, reduksjon av forurensing og bærekraftig urban mobilitet

4: Et mer sosialt Europa med fokus på
– Arbeidsmarked, sysselsetting, tilgang til helsetjenester, kultur- og turisme

20% av budsjettet vil bli fordelt på følgende politiske mål:

3: Et mer sammenbundet Europa med fokus på
– Bærekraftig, intermodal mobilitet

4: Et mer sosialt Europa med fokus på
– Utdanning, opplæring, livslang læring, inkludering og integrasjon av migranter

5: Et Europa tettere på sine innbyggere med fokus på
– Bærekraftig integrert territoriell utvikling, kultur- og naturarv, bærekraftig turisme

Interregionale samarbeidsprosjekter

Prosjektene har en varighet på fire år. De første tre årene er viet til erfaringsutveksling og overføring av god praksis mellom de deltakende partnerne. I det fjerde og siste året skal partnerne arbeide med å overvåke resultatene og effektene av samarbeidet.

De kravene prosjektene må oppfylle er nærmere omtalt i programdokumentet som er lenket opp nederst på siden.

Policy learning platform

Politikklæringsplattformen er en fasilitet som er ment å tilrettelegge for permanent politikklæring og kapitalisering på god praksis fra prosjektene og andre kilder. Plattformen er åpen for alle typer av aktører i hele Europa – uavhengig av om de er partnere i prosjekter eller ikke. Et team av eksperter er tilknyttet plattformen og kan gi råd og veiledning.

Les mer om politikklæringsplattformen for 2014 – 2020-programmet her.

Hvem kan søke om støtte?

Finansiering 2021 – 2027

EU-midler (ERDF): € 379 millioner

Norske Interreg-midler: 926.770 € (basert på statsbudsjettet for 2022).

Støttegrad

Norsk budsjett fastsettes i de årlige statsbudsjett vedtatt av Stortinget. Det tas forbehold om eventuelle endringer.

Programforslaget som er levert til Europakommisjonen for godkjenning kan leses her.

Det finnes informasjon om tidligere programperioder på programmets nettside.

Kontakt

Jon Halvard Eide

Agder fylkeskommune

+47 91 69 75 22

Jon.Halvard.Eide@agderfk.no

Nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Europe, og kontaktperson for Agder i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Birgitte Wohl Sem

Kommunal- og distriktsdepartementet

+4722247016

+4790150981

Birgitte-Wohl.Sem@kdd.dep.no

Utredningsleder, Regionalpolitisk avdeling