Om Interreg Norge

Om Interreg Norge

EU-programmet Interreg styrker samarbeid over landegrensene. Prosjekter som fremmer regional utvikling, utveksling av kunnskap og bærekraftig økonomisk vekst, mottar økonomisk støtte fra Norge gjennom 11 ulike Interreg-programmer.

Interreg gir økonomisk støtte til regional utvikling

Ny programperiode 2021 – 2027

Grønn omstilling står sentralt i den nye programperioden. Klima- og miljøutfordringene er globale, og resultater oppnås best gjennom samarbeid over landegrensene. Samarbeid gir høyere kapasitet og kompetanse til folk og institusjoner.

Gjennom samarbeid på tvers av grenser bidrar mennesker i hele Europa til mer kunnskap og bærekraftig økonomisk vekst. Interreg fremmer sosial og økonomisk utjamning på tvers av regioner og landegrenser i EUs 28 medlemsland, samt Norge og andre naboland. De første Interreg-programmene ble etablert i 1990, med norsk deltagelse siden 1996.

I perioden 2007 til og med 2013 fikk over 600 samarbeidsprosjekter med norsk deltakelse støtte. Fra 2014 til 2020 ble det gitt mer enn 700 millioner kroner i økonomisk støtte til norske prosjektdeltakere som sammen med aktører fra andre deler av Europa har bidratt til mer kunnskap, bedre miljø og bærekraftig økonomisk vekst.

For programperioden 2021 – 2027 deltar Norge i følgende 11 Interreg-programmer:

*Programmet Kolarctic Next er midlertidig satt i bero.

Programområder

Programmene i Interreg Norge er delt inn i følgende fire områder:

A-programmer 

A-programmene finansierer utviklingsprosjekter langs grensen til Finland, Sverige og Danmark: AuroraSverige-Norge og Øresund-Kattegat-Skagerrak.

I tillegg deltar Norge i et grenseregionalt samarbeid med Russland, Kolarctic, innenfor rammen av EUs naboskapsinitiativ (ENI).

B-programmer 

B-programmene støtter til større utviklingsprosjekter i store, sammenhengende regioner; ØstersjøprogrammetNordsjøprogrammet og Nordlig Periferi og Arktis.

C-programmer

Programmet Interreg Europe legger til rette for nettverksbygging, deling og formidling av kunnskap og erfaringer mellom europeiske regioner med likhetstrekk, uavhengig av geografi. For eksempel vil øyregioner og fjellregioner kunne løse felles utfordringer gjennom samarbeid.

Andre programmer

Disse programmene samarbeider om kunnskaps- og resultatspredning til og fra Interreg-programmene.

De ulike programområdene dekker hele eller deler av det norske fastlandsterritoriet.

Hvem kan søke om støtte?

Interreg-programmene gir økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter innenfor programmenes geografi og innsatsområder. Både offentlig virksomhet og organisasjoner, som for eksempel kommuner og fylkeskommuner, universitet og høgskoler, forskningsinstitusjoner, nærings- og arbeidslivsorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og statlige myndigheter kan søke. Også private bedrifter kan delta som fullverdige og støtteberettigede prosjektpartnere i flere av programmene.

Se utlysninger for å se åpne invitasjoner.

Hva får du støtte til?

I korte trekk må du ha en idé til et prosjekt som sørger for å løse samfunnsutfordringer gjennom samarbeid med prosjektpartnere i andre europeiske land. Prosjektet må gi en merverdi som ikke kan oppnås ved å gjennomføre prosjektet lokalt/nasjonalt. Din organisasjon eller bedrift må sammen med samarbeidspartnerne finansiere minst 50 prosent av prosjektets omkostninger.

Ytterligere presiseringer finnes under den enkelte utlysing.

Fra idé til prosjekt – hvordan søke støtte?

På de ulike programmenes nettsider finner du detaljerte oversikter over hvordan du søker prosjektstøtte gjennom Interreg. For hvert Interreg-program med norsk deltagelse er det etablert nasjonale kontaktpunkt. Disse kan hjelpe deg med informasjon og støtte deg i søknadsprosessen.

Hos programsekretariatene finner du også egne prosjektrådgivere som kan hjelpe deg med prosjektutvikling og søknad.

I vår prosjektbank kan du hente inspirasjon fra gjennomførte flere hundre Interreg-prosjekter med norsk deltagelse.

Under Gode eksempler finner du beskrivelser av erfaringer og resultater som oppnås gjennom konkrete pågående eller avsluttede prosjekter hvor Norske partnere deltar.