Lenker

Her finner du nyttige lenker til viktig informasjon fra aktører i Norge og EU. Lenker til Interreg-prosjekter finner du i prosjektbanken.

Kolarctic Cross Boarder Cooperation – Kolarctic CBC

Nettsted for KOLARCTIC CBC – et program for finansiering av prosjekter for å styrke grenseoverskridende samarbeid mellom landene i Nordkalotten og nordvest Russland.

Muligheter i EU gjennom Innovasjon Norge

Støttemuligheter for eu-prosjekter gjennom Innovasjon Norge

Byer og byutvikling

Her kan kommuner finne info om EUs programmer og andre initiativer for byer, som også norske kommuner kan delta i.

Horisont 2020

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

Norske aktører i Brussel

Regjeringens oversikt over alle norske aktører med kontor i Brussel og som jobber opp mot EU-systemet i Brussel; norske organisasjoner, bedrifter og journalister.

Stavangerregionens Europakontor

Kontoret jobber for vekst og utvikling av regionens næringsliv, blant annet gjennom å løfte fram prosjekter som forener næringsliv, FoU og offentlige myndigheter.

KS’ Brusselkontor

Kommunenes Sentralforbunds temasider om europapolitikk og beslutningsprosessene i Brussel.

Baltic Sea States Subregional Cooperation – BSSSC

BSSSC er en av de viktigste politiske organisasjonene for de regionale myndighetene i Østersjølandene.

European Neighbourhood Policy

EU-kommisjonens informasjonstjener for naboskapspolitikk.

EØS-finansieringsordningene

Informasjon om finansieringsordningene gjennom EØS.

Sørlandets Europakontor

Kontoret jobber for at regionen i større grad utnytter mulighetene i Europa.

Nord-Norges Europakontor

Nord-Norges europakontor arbeider for å fremme og forsterke nordnorske interesser i EU.

Østlandssamarbeidet

Regionsamarbeid for fylkene på Østlandet.

Your Voice in Europe

Internettportal for å gi ulike innspill til EU, blant annet gjennom høringsinnspill, debatter og tips.

Vest-Norges Europakontor

Kontoret arbeider for å fremme regionens interesser og markere Vest-Norge som en region med felles økonomiske og kulturelle bånd.

VASAB 

Internasjonalt samarbeidsorgan for bærekraftig utvikling i Østersjøen-området.

URBACT 

URBACT er et program for erfaringsutveksling og gjensidig læring som skal bidra til å fremme en bærekraftig byutvikling i Europa.

Trøndelagsrådet

Fylkessamarbeid i Trøndelag.

Trøndelags Europakontor 

Trøndelags Europakontor skal skape vekst og utvikling i Trøndelag gjennom internasjonalisering, kompetansedeling, nettverksbygging og nyttiggjøring av de muligheter som ligger i Norges avtaler med andre land i Europa.

Regjeringen.no

Den norske regjeringens nettportal.

Trøndelagsrådet

Fylkessamarbeid i Trøndelag.

Trøndelags Europakontor 

Trøndelags Europakontor skal skape vekst og utvikling i Trøndelag gjennom internasjonalisering, kompetansedeling, nettverksbygging og nyttiggjøring av de muligheter som ligger i Norges avtaler med andre land i Europa.

Regjeringen.no

Den norske regjeringens nettportal.

Osloregionens Europakontor

Osloregionens europakontor arbeider for å fremme regionens interesser i EU.

norge.no

Veiviser til offentlige tjenester på nett.

Norges delegasjon til Brüssel 

Den norske EU-delegasjonen.

Nordsjøkommisjonen

Samarbeidsforum for landene rundt Nordsjøen.

Nordregio

Nordisk senter for regional planlegging.

Nordisk Transportpolitisk Nettverk 

Regionalt transportpolitisk samarbeid mellom 14 skandinaviske regioner og 3 tyske samarbeidsregioner.

Nordisk Atlantsamarbeid -NORA

Samarbeid mellom Færøyene, Grønland, Island samt Vest- og Nord-Norge i regi av Nordisk Ministerråd. Hovedmål er å drive næringsutvikling.

LO-kontoret i Brussel

Landsorganisasjonens kontor i Brussel.

Kolarctic ENPI CBC

EU-programmet støtter prosjekter som bidrar til samarbeid og utvikling mellom naboområder i Nordvest-Russland, Finland, Sverige og Norge.

Keep

Knowledge and Expertise in European Programmes: Søkbar databank med statistikk og oversikt over europeiske samarbeidsprosjekter.

Interreg Europe

Programmet har som målsetting å forbedre virkningsgraden av regional utviklingspolitikk og bidra til økonomisk modernisering og konkurransekraft i Europa.

Interreg Østersjøprogrammet

Transnasjonalt samarbeid mellom landene rundt Østersjøen, inkludert Norge.

Interreg Nordsjøprogrammet

Transnasjonalt samarbeid mellom landene som grenser til Nordsjøen, inkludert Norge.

Interreg Nordlig Periferi og Arktis

Transnasjonalt samarbeid mellom Norge, Sverige, Finland, Skottland, Nord-Irland, Irland, Færøyene, Island og Grønland.

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Grenseoverskridende samarbeid mellom Sverige, Danmark og Norge (Oslom Østfold, Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder).

Interreg Sverige-Norge

Grenseoverskridende samarbeid mellom Sverige og Norge. Grensefylkene fra Østfold-Trøndelag deltar.

Interreg Nord/Sapmi

Grenseoverskridende samarbeid i Sàpmi, det nordlige Sverige, nordlige Finland og Nord-Norge.

Interreg Nord 

Grenseoverskridende samarbeid mellom det nordlige Sverige, nordlige Finland og Nord-Norge.

Interreg Botnia-Atlantica

Grenseoverskridende samarbeid mellom Sverige, Finland og Norge.

Interact

Kunnskapsbase for Interreg-programmene.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter.

Inforegio

EU-kommisjonens informasjonstjener for regionalpolitikk.

EUs Education and Training

EU-kommisjonens infoside for utdannings- og opplæringssystemene i Europa, i henhold til Lisboa-strategien.

EUs delegasjon til Norge

Den europeiske unions delegasjon til Norge.

Europapolitikk 

Regjeringens temasider med informasjon om Norges samarbeid med EU.

Europapolitisk forum 

Møteplass for departementer, fylkeskommuner, kommuner og Sametinget.

Europaparlamentet

Det offisielle nettstedet til Europaparlamentet.

Europakommisjonen

EU-kommisjonen.

Espon

European Spatial Planning Observation Network.

Enterprise Europe Network 

Enterprise Europe Network bistår norsk næringsliv med informasjon og veiledning om EU og EØS.

DG regio

EUs egen portal.

Den europeiske union – EU

EUs egen portal.

Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe – CPMR

Samarbeidsforum for 144 europeiske havnære regioner hvis mål er å bedre regionenes konkurranseevne gjennom internasjonalt samarbeid.

Barentsrådet

Samarbeidsorgan mellom Norge, Russland, Finland, Sverige, Island, Danmark og EU-kommisjonen.