Slik vil forslaget til statsbudsjett påvirke Interreg-aktiviteten i 2017

Regjeringens forslag til statsbudsjettet gir reduserte rammer for statlig medfinansiering i flere Interreg-programmer. De grenseregionale A-programmene Øresund-Kattgat-Skagerrak og Botnia-Atlantica får ikke tildelt nasjonale midler i 2017.

Prioriterer grenseregionalt samarbeid i nord
I forslaget til statsbudsjett for 2017 prioriterer regjeringen i Nord-Norge og i det distriktspolitiske virkeområdet, med en bevilgning på 45 millioner kroner til de grenseregionale samarbeidsprogrammene Sverige-Norge og Nord og naboskapsprogrammet Kolarctic. For Sverige-Norge-programmet innebærer forslaget en reduksjon i nasjonal medfinansiering på 3 millioner kroner.

I sum innebærer budsjettforslaget en reduksjon i den statlige medfinansieringen til A-programmene på 37 prosent fra 2016.

Styrker infrastrukturen i distriktene
Norge deltar også i Interreg-programmer som dekker større europeiske regioner, de såkalte B- og C-programmene. Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til dette samarbeidet i 2017, fordelt på Interreg-programmene Nordlig Periferi og Arktis, Østersjøprogrammet, Nordsjøprogrammet, ESPON, Interreg Europe og Interact.

Budsjettforslaget innebærer redusert nasjonal medfinansiering for Østersjøprogrammet (- 368 000 euro), Nordsjøregionen (- 211 000 euro) og Interreg Europe (- 158 000 euro). I tråd med regjeringens ønske om å prioritere nordområdene foreslås det ingen reduksjoner av nasjonal medfinansiering i Nordlig Periferi og Arktis-programmet.

For ESPON foreslås det en bevilgning på 130 000 euro. Interact-programmet har fått utbetalt Norges andel for hele programperioden tidligere. Byutviklingsprogrammet URBACT III får i budsjettforslaget ikke tildelt midler i 2017.

Samtidig vektlegger regjeringen andre virkemidler, som infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser, i utviklingen av norske regioner. Mens regional- og distriktspolitikken (programkategori 13.50) er kuttet med 1,2 milliarder kroner siden 2013, har fylkesveiene alene fått en budsjettøkning på 1,4 milliarder kroner i samme periode.

Regjeringens forslag til statsbudsjett behandles i Stortinget i desember. Du kan lese mer budsjettforslaget på www.statsbudsjettet.no. Kommunal- og moderniseringsdepartementets orientering om budsjettforslaget for distrikts- og regionalpolitikken finner du i vedlegget til denne artikkelen.