Norske regioner

Hele Norge.

Om programmet

ESPON 2020 skal bidra til at et Europeisk perspektiv kan legges til grunn for utvikling og samarbeid hos offentlige myndigheter og andre samfunnsinteresser. ESPON 2020 skaffer til veie og formidler ny kunnskap og analyser av utviklingen i europeiske byer og regioner.

Regionalpolitikken, med mål om en jevn økonomisk og sosial utvikling i hele unionen, er EUs nest største budsjettområde etter landbrukspolitikken. Kunnskap fra ESPON 2020 skal bidra til at måloppnåelsen i EUs regionalpolitikk blir så høy som mulig. ESPON 2020 skal også støtte gjennomføringen av annen sektorpolitikk på alle myndighetsnivåer.

Målgrupper

  • Organisasjoner og institusjoner som utvikler politikk, spesielt regionalpolitikk men også annen sektorpolitikk og politikk knyttet til arealbruk
  • Forvaltningsorganer med ansvar for å gjennomføre og evaluere politiske programmer og ordninger
  • Universiteter, høgskoler og andre forskningsmiljøer
  • Privat sektor og offentligheten generelt

Samarbeidsområde

ESPON 2020 programmet dekker EUs 28 medlemsstater, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein, Norge og Sveits.

Hva ESPON tilbyr

ESPON 2020 tilbyr et stort tilfang av studier, rapporter og analyser som kan bidra til en kunnskapsbasert politikkutvikling blant norske kommuner, fylker og institusjoner.

ESPON 2020 arrangerer fagseminarer og arbeidsverksteder over hele Europa som er åpne for et bredt publikum.

ESPON 2020 utvikler ulike verktøy for bruk i gjennomføring av regionalpolitikk og til arealplanlegging.

ESPON 2020 forvalter ulike støtteordninger med mål om å utvikle ny brukerrettet og anvendbar kunnskap innen regionalpolitikk og arealplanlegging.

Hvem kan søke om støtte?

  • Myndigheter på internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå
  • Universiteter, høgskoler og andre forskningsmiljøer

Finansiering 2014 – 2020

EU (ERDF): € 41 300 000
Norske Interreg-midler: € 774 000 

Nærmere opplysninger om utlysinger, prosjekter, rapporter, datakilder og arrangementer finnes på ESPON sin hjemmeside.

HER finner du tidligere og nåværende ESPON-prosjekter i prosjektbanken.

Kontakt

Erik Hagen

Innlandet fylkeskommune

+47 95 20 52 96

Send e-post

Jan Edøy

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

+47 22 24 70 34

+47 46 94 25 25

Send e-post