Norske regioner

Hele Norge.

Om programmet

Interreg Europe legger til rette for nettverksbygging, deling og formidling av kunnskap og erfaringer mellom europeiske regioner med likhetstrekk, uavhengig av geografi. Typisk vil øyregioner og fjellregioner kunne løse felles utfordringer gjennom samarbeid. Det overordnede målet er å forbedre gjennomføringen av regionalutviklingspolitikk og programmer ved å fremme erfaringsutveksling og politikklæring.

Programmet støtter to ulike tiltakstyper

  • Interregionale samarbeidsprosjekter
  • Læringsarena for politikkutviklere

Med mål om å utveksle erfaringer innenfor et spesifikt tema arbeider partnere fra ulike deler av Europa sammen i tre til fem år. Hver region som deltar i samarbeidsprosjektet utarbeider også en handlingsplan for å omsette erfaringene i praktisk politikkutforming.

Interreg Europe støtter også regioner gjennom opprettelsen av politikklæringsplattformer innenfor programmets fire innsatsområder:

  • Forskning og innovasjon
  • Konkurransekraft
  • Lavkarbonøkonomi
  • Miljø og ressurser

Plattformene fungerer som et kunnskaps- og ressurssenter. Disse skal bygge kapasitet, utnytte resultater fra prosjektene og gjøre dem tilgjengelige for en bredere målgruppe. Plattformene er åpne for alle aktuelle interessenter.

Samarbeidsregioner

Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tyskland, Nederland, Belgia, Luxembourg, Storbritannia, Irland, Frankrike, Spania, Italia, Østerrike, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania, Bulgaria, Hellas, Italia, Slovenia, Kroatia, Portugal, Kypros og Sveits.

Hvem kan søke om støtte?

  • Nasjonale, regionale og lokale myndigheter
  • Regionale utviklingsselskaper, universiteter, høgskoler, skoler, forskningsinstitutter, teknologisentra, interesse- og bransjeorganisasjoner, klynger og inkubatorer, offentlig eide energiselskaper, driftsselskaper for kollektivtransport og andre offentlige institusjoner.
  • Private ikke-kommersielle aktører.
  • Medfinansiering fra kommersielle virksomheter utløser ikke EU-støtte eller norske Interreg-midler, man slike aktører oppfordres likevel til å delta i regionale interessefora.

Finansiering 2014 - 2020

EU (ERDF): € 359 000 000
Norske Interreg-midler: € 3 000 000 

 

Kontakt

Jon Halvard Eide

Agder fylkeskommune

+47 91 69 75 22

Send e-post

Ingebjørg Fiskum

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

+47 22 24 70 54

+47 99 59 09 87

Send e-post