Kolarctic NEXT er et grenseregionalt samarbeidsprogram, men dekker et område større enn to frankriker. Innbyggertallet er knapt 3 millioner. For budsjettperioden 2021-2027 videreføres geografien i Russland, EU og Norge. Kolarctic flyttes tilbake til Interreg. Tematisk spisses programmet i retning større vekt på miljø.

Norske regioner

Programmet dekker Nordland, Troms og Finnmark

Om programmet

Kolarctic skal sikre økonomisk, sosial og økologisk bærekraft gjennom prosjektene, og bygger på de fire samarbeidslandene sine arktiske strategier. Synergier med Barentssamarbeidet er viktig.

Programmet støtter samarbeidsprosjekt innenfor:

Innsatsområder med underliggende tiltaksområder:

Smart og innovativt

  • Forskning og innovasjon, teknologi
  • Digitalisering

Grønnere

  • Klimatilpasning og katastrofeberedskap
  • Naturvern, biomangfold, grønn infrastruktur og forurensningsreduksjon

Kulturelt attraktivt

  • Kulturbasert turisme som drivkraft i økonomisk og sosial utvikling

Inkluderende

  • Folk til folk aktiviteter for økt tillit

Kolarctic-programmet bygger på partnerskapsprinsippet. Med prosjektmodellen betyr det forpliktende og avtalebasert samarbeid mellom likeverdige parter. En praktisk norsk konsekvens er pengemessig atskillelse på ene sida, og innholdsmessig samarbeid på den andre. Norske midler kan bare brukes i regi av norske partnere, tilsvarende for EU og Russland. Dette gjør effektmåling mulig, siden pengene skal brukes til prosjektformålet. Formålene med prosjektene er typisk å løse felles utfordringer gjennom utveksling av ulik kunnskap over grensa. Partnere fra Russland er obligatorisk i et Kolarctic-prosjekt.

Samarbeidsregioner

Russland: Nenets, Arkhangelsk, Murmansk

Finland: Lappland

Sverige: Norrbotten

Hvem kan søke om støtte? 

  • Offentlige myndigheter
  • Utdannings- og forskningsinstitusjoner
  • Organisasjoner
  • Bedrifter

Finansiering 2021 – 2027

Programbudsjett for kommende program er ikke fastsatt. For pågående program var den totale budsjettramma for programmet 63 millioner euro, herav 14 millioner fra Norge. Dette omfatter all finansiering. I Norge kreves at 50% av finansieringa kommer fra andre kilder enn den norske stat. I Finland og Russland kan støttegraden fra programmet være 90%. Ny finansieringsavtale med Russland, inkludert deres bidrag, kan videreføre den ordninga.

Norsk budsjett fastsettes i de årlige statsbudsjett vedtatt av Stortinget. Det tas forbehold om eventuelle endringer.

Kolarctic 

Du vil finne informasjon Interreg Kolarctic på programmets felles nettside.

Norske pågående og tidligere programmer finnes på www.kolarctic.no

Kontakt

Jan Martin Solstad

Finnmark og Troms fylkeskommune

+47 78 96 31 23

+47 41 45 05 0

Send e-post

Eilen Wibeke Bruun Zakariassen

Nordland fylkeskommune

+4775650104

+4797776794

Send e-post