Green Drive Region

Green Drive Region er et treårig Interreg prosjekt som dekker Akershus og Hedmark i Norge og Värmland, Dalarna og Gävleborg i Sverige. Prosjektet startet 1. juli 2015 og er en innsats på tvers av landegrensene med sikte på å redusere bruken av fossilt drivstoff i veitrafikken.

Bakgrunn

Fossilt drivstoff, som bensin og diesel, står for en stor andel av dagens klima- og miljøproblemer. Ved forbrenning øker vi mengden av drivhusgassen karbondioksid i atmosfæren. Forbrenningen bidrar også til at drivhuseffekten kommer ut av sin naturlige balanse og dette bidrar til en økning av temperaturen på jorden. Unaturlig høyt nivå av karbondioksid i atmosfæren fører også til at våre innsjøer og hav blir surere.

Veitrafikken har lenge vært avhengig av fossilt drivstoff og står fortsatt for en stor andel av de totale utslippene både i Norge og Sverige. Det haster med å finne bærekraftige løsninger på klima- og miljøproblemene slik at vi kan bli helt uavhengig av fossile drivstoff. Reduksjon av klimagassutslipp fra transportsektoren er helt nødvendig hvis Norge skal møte sine internasjonale og nasjonale klimaforpliktelser. Transportsektoren må gjennom store endringer slik at vi kan begrense temperaturøkningen og de globale miljø og sosial-økonomiske konsekvensene det bærer med seg.

Trafikken mellom Sverige og Norge har økt på grunn av det utvidede arbeidsmarkedet og behovet for transport mellom landene vokser mer og mer. Utfordringen blir å finne bærekraftige transportløsninger for den grenseoverskridende trafikken mellom land og regioner. Dette er også en pådriver for grønn næringsutvikling i alle sektorer. Dette kan bidra til økt entreprenørskap, eksportmuligheter og sysselsetting i området. Lokalprodusert biodrivstoff skaper jobber i regionen.

Mål

Prosjektets mål er at 10% av alle personbiler i regionen skal være fossiluavhengig innen slutten av 2018.  Det betyr en reduksjon av utslipp på rundt 150 000 tonn CO2. Prosjektet er et steg på veien mot en utslippsfri bilpark innen 2030. For å oppnå dette vil prosjektet fokusere på å skape økt etterspørsel etter alternativer til fossilt drivstoff.

Hvis du velger å eie en bil, ønsker vi at du skal kjenne til de mest miljøvennlige, fossiluavhengige alternativene og velge en av disse hvis du ikke har mulighet til å benytte offentlig transport, gå eller sykle.

Unikt for dette prosjektet er at det er teknologioverskridende. Prosjeket inkluderer hydrogenbiler, elbiler og kjøretøyer som kan benytte biodrivstoff. Forskning viser at kombinasjonen av disse teknologiene vil være en realistisk løsning, fordi det ikke er rimelig å fullstendig erstatte den nåværende mengde av fossilt drivstoff med bare en av disse teknologiene. I tillegg fungerer de ulike teknologiene godt på ulike bruksområder.

Samarbeid på tvers av landegrensene

Region Värmland leder prosjektet og Kunnskapsbyen Lillestrøm, Region Dalarna, Region Gävleborg og Energiråd Innlandet har sentrale roller i prosjektet.

Samarbeidet bygger videre på det forrige felles elbil-prosjektet Green Drive. Målgruppen er først og fremst offentlig og privat sektor i prosjektområdet. I et lengre perspektiv påvirkes også allmennheten ettersom det til syvende og sist er et spørsmål om holdninger og atferdsendring.

Akershus, Hedmark, Värmland og Dalarna er en del av programområdet i Interreg som kalles Indre Skandinavia. Green Drive Region inkluderer Gävleborg som allerede har et etablert samarbeid på biodrivstoff og eldrift med aktører i Dalarna. Forbindelsen E16 fra Bergen via Gardermoen og Kongsvinger til Gävle er en viktig transportkorridor for transport over landegrensene. Region Gävleborg har stor kunnskap om biodrivstoff, som utfyller kompetansen innenfor el- og hydrogenbiler som er lokalisert i Norge.

Regionene skal ha mulighet til å lære av hverandre og samarbeide om strategier for en fossiluavhengig bilpark og tilhørende nødvendig infrastruktur.

Ved å tilby møteplasser og støtte aktørene i bransjen, vil prosjektet bidra til flere og sterkere bedrifter som kan skape en sterkere økonomi, samtidig med at avhengigheten av fossilt drivstoff reduseres. Prosjektet vil omfatte en rekke aktiviteter som bidrar til å nå målet. Blant annet bør det gis anledning til å teste fossiluavhengige kjøretøy og utveksle erfaringer som kan skape en større etterspørsel etter alternative løsninger.

En av aktivitetene vil være en budstikke som er en form for stafettpinne som går rundt i regionen. Vi ønsker å nå beslutningstakere og alle bilister generelt – kombinasjonen er viktig ettersom forsyning av fossilfritt drivstoff og infrastruktur er avhengig av politiske beslutninger, mens det er du og jeg som har mulighet til å endre vår atferd når vi velger en bil og drivstoff.

Felles utvikling

Green Drive Region er et prosjekt som bidrar til å nå målsetningene som allerede finnes innenfor miljø, klima og transport på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Prosjektet bygger på det svenske undersøkelser “Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84”, samt i felles mål om en fullstendig fossiluavhengig veitrafikk innen 2030.

Den norske regjeringen har foreslått 5 innsatsområder for å møte sine nye foreslåtte klimaforpliktelser. Prosjektet vil bidra til å redusere utslipp fra transportsektoren som er ett av innsatsområdene.

Prosjektet er også en konkret del av den regionale utviklingen. I prosjektområdet; Värmland, Dalarna, Gävleborg, Akershus og Hedmark, finnes det allerede regionale strategier. Green Drive Region har blitt dannet på grunnlag av disse strategiene og prosjektet arbeider for å oppnå disse regionale målene. Les mer via linkene oppe til høyre under «Utredninger & strategier».

Norsk prosjekteier

Kunnskapsbyen Lillestrøm

Prosjektperiode

01.07.2015 - 30.06.2018

Andre partnere

Akershus fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, Skedsmo kommune, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Energiråd Innlandet, Aurskog-Høland kommune, Hurdal kommune, Eidsiva Vekst, Elverum Vekst, Elverum kommune, Tolga kommune, Miljøstiftelsen Bellona, Ringsaker kommune, Region Värmland, Region Dalarna, Region Gävleborg, Gävle Energi, Söderhamn Nära, Föreningen BioDriv Mitt, Falu Energi & Vatten, Arvika kommun, Borlänge Energi AB, Elbil Dalarna, Konsum Värmland, Karlstad elnät, Säffle kommun, Orsa kommun, Rättvik kommun, Vansbro kommun, Ludvika kommun, Gagnef kommun, Nordanstigs kommun, Hudiksvall kommun, Bollnäs kommun, Sandviken kommun, Söderhams kommun, Ljusdahl kommun, Gävle kommun, Kommunallys AB, Bilmetro, Sandvik SMT AB, Region Gävleborg LOV Miljö, Borlänge kommun, Mora kommun og NFT (Nationalforeningen för trafiksäkerhetens främjande).