Kommunen kjører fossilfritt med Interreg-hjelp

Kommunestyret i Skedsmo kommune har vedtatt en ambisiøs strategi for fossilfrie kjøretøy for årene 2017-2020. Strategien er utviklet gjennom Green Drive Region (GDR), som er finansiert av Interreg Sverige-Norge. Den klare prioriteringen av en omlegging til fossilfri transport er avgjørende for å kunne nå de målene som kommunen allerede har fastsatt i sin energi- og klimahandlingsplan. Innen utgangen av planperioden skal kommunens person- og varebilpark være så godt som fossilfri. Foreløpig har kommunen 30 elbiler og to hydrogenbiler i bilparken sin.

– Skedsmo er en av de første kommunene i landet med en så omfattende strategi for fossilfrie kjøretøy, sier prosjektleder Daniel Bügel i OREEC, norsk prosjektleder i Green Drive Region. Skedsmo kommune er for øvrig en sentral partner i GDR.

Elbiler må ta det meste
Skedsmo kommunes energi- og klimarådgiver Øyvind Wahl påpeker at strategien for fossilfrie kjøretøy også er et verktøy for å kunne arbeide systematisk for å få ned utslippene fra den øvrige transportvirksomheten – i tillegg til kommunens egen drift. Gjennom å sette tydelig mål har Skedsmo kommune klare ambisjoner om å være langt fremme når det gjelder omstilling til lavutslippssamfunnet. En omlegging av transporten vil være spesielt viktig for å få ned klimagassutslippene i årene fremover, understreker Wahl.

– Kommunens egen person- og varebilpark skal i utgangspunktet være helt fossilfri innen 2020. Det skal skje gjennom en bilpark som er basert på batteri, hydrogen eller biodrivstoff. Slik det nå ser ut vil elbiler være særlig viktige for å få ned transportutslippene, sier energi- og klimarådgiveren.

Ordfører Ole Jacob Flæten er opptatt av at kommune skal bygge opp under satsing på hydrogen. På bildet er han nettopp blitt overlevert kommunens andre hydrogenbil. Foto: GDR

I hydrogenførersetet
Skedsmo kommune erkjenner også at hydrogen er en potensielt viktig næring i regionen – og for Norge. Kommunen har vært en pådriver for hydrogenteknologien, noen den blant annet har vist gjennom å ta i bruk hydrogenbiler i egen drift. Ordfører Ole Jacob Flæten er opptatt av at kommune skal bygge opp under satsing på hydrogen, blant annet gjennom å bidra etablering av en ny fyllestasjon.

– Skedsmo kommune ønsker å bidra til at hydrogen-næringen får fotfeste i en tidlig fase, sier Flæten.

I den sammenheng viser også ordføreren til at Skedsmo kommune har hatt stor nytte av et nært samarbeid med OREEC – ikke minst gjennom prosjektet Green Drive Region. Dette samarbeidet har vært sentralt i arbeidet med kommunens nye strategi.

– OREEC er en viktig samarbeidspartner for kommunen i saker om klima og energi, sier han.

Dyrere innkjøp, billigere drift
Som en del av planarbeidet har kommunen også vurdert hvilke kostnadsutslag denne omleggingen vi medføre. En overgang til batteridrift vil gi noe økte kostnader. De vil for en stor del kunne dekkes av reduserte driftskostnader. De to første perioden vil kommunen konsentrere transportomleggingen rundt utskifting av personbiler og mindre varebiler. Utskiftingen av større varebiler kommer mot slutten av planperioden, når utvalget av slike bilmodeller forhåpentlig er blitt noe større.

Oppsetting av nye ladepunkter er også et sentralt punkt. For å sikre en effektiv overgang til elbil er det anslått et behov for 50 nye ladepunkter innen 2018. Kommunen tar sikte på å finansiere en del av ladepunktkostnadene gjennom ulike støtteordninger for klimatiltak.