Program: Nordkalotten

NorSen

Nordkalotten Satellite Evaluation Cooperation Network
Prosjektperiode

Nordlysvegen

Inventering samt detaljerad kartläggning av trafikinfo i Norge, Sverige och Finland.

Nordkalottleden

Siktemålet med prosjektet er å stimulere til næringsvirksomhet innen turisme gjennom etablering av en vandringsled fra indre Tysfjord til Vaisaluokta i Gällivare kommune. I prosjektet skal man oppgradere den gamle ferdselsveien ved å restaurere overnattingssteder og nedslitte deler av traseen, bygge nye toaletter, lage informasjonstavler, markedsføre og arrangere turer.

Nordkalottenkonferanse 2004 – Kalotten i utveckling

Syftet är att utveckla ett bestående samarbets- och diskussionsforum för gränsöverskridande samarbetsorganisationer på Nordkalotten. Projektet består av tre huvudaktiviteter: lägesanalys om gränsöverskridande samarbetspraxis, Kalott i utveckling – Nordkalott konferens samt förslag till vidareutveckling av det gränsöverskridande samarbetet på Nordkalotten.

NK-Skog

Prosjektet skal gjennom felles seminarer og kurs bidra til kompetanseheving innen skogsektoren på Nordkalotten. Samarbeid om prosjekt- og forskningsinnsats og utvikling av nye ideer. Rekruttering av ungdom til skogsektoren. Videreutvikling av nettverket innen hele Barentsregionen (Forest Sector Task Force i Barentssamarbeidet). Prosjektet kan også betraktes som reetablering av tidligere Skogbrukets samarbeidsorgan på Nordkalotten.

Nettverk mellom konsulenter/ kunnskapsbærere på Nordkalotten

Prosjektet skal etablere et nettverk mellom små konsulentfirmaer og kunnskapsbærere på Nordkalotten for å øke kunnskapen og kompetansen innen internasjonalt utviklingsarbeid. Nettverket skal ha hovedvekt på kvinnelige konsulenter. Gjennom nettverket skal kompetansebredden utvides, og gjøre det mulig for spredt lokaliserte små konsulentforetak å styrke konkurranseevnen, ta større oppdrag, utvide markedet og samtidig opprettholde sin lokalisering.

NEO – Northern Enterprise Operations

Utvikle samarbeid mellom teknologisentra på Nordkalotten, og gjennom denne samarbeidsmodell medvirke til å initiere eller gjennomføre grenseoverskridende bedriftsrelaterte og innovative samarbeidsprosjekt. Norsk side knytter seg opp mot et etablert samarbeid mellom Sverige og Finland som bl.a. markedsfører regionens teknologikompetanse gjennom nettverket Cross Border Multipolis Network.

Mot Ishavet

Syftet med utställningen Mot Ishavet är att öka det gränsöverskridande samarbetet med en ny, konkret aktivitet.

Miljø- og kostnadseffektive bandruller og sliteplater for malm

Norsk/svensk produktutviklingssamarbeid om nye, forbedrede produkter og komponenter til bruk i produksjons- og utskipningsanlegg for malm, stein, pellets, mineraler etc. Nye deler i komposittmatriale vil kunne gi vesentlige støyreduksjoner, levetidsøkninger på matriell, vektreduksjon, energibesparelser, redusert brannfare samt reduserte vedlikeholdskostnader for bedrifter i bransjen. Nye forbedrede produkter innen denne bransjen har et globalt marked.

Side 1 av 4
1234