Program: Nordkalotten

Kulturens og miljøets betydning for regionalutvikling

Prosjektet er et forsøk på å skape forutsetninger for et bredt folkelig engasjement for grenseoverskridende samarbeid om kultur- og miljøspørsmål. Gjennom utnyttelse av IKT, studiesirkler, diskusjonsgrupper skal det produseres basisdokument som belyser grunnlaget og forutsetningene, vellykkede satsninger, nye ideer m.m. Dokumentet skal anvendes som underlag for en konferanse i slutten av prosjektperioden. Det skal legges spesiell vekt på å engasjere ungdom.

Guidenettverk på Nordkalotten

Prosjektet skal utvikle en felles utdannings- og utviklingsmodell for guideutdanning på Nordkalotten. 18 guider/ guidelærere (6 fra hvert land) skal utprøve en utdanningsmodell. Det dannes en organisasjon av Nordkalottguider. Man tar også sikte på å utvikle nye produktpakker i samarbeid med turistorganisasjoner og kommunale/ regionale turistsektorer.

Grenseløse hytter og hus

Norsk/svensk bedriftssamarbeid for å markedsføre nytt hyttekonsept. Gjennom prosjektet vil bedriftene skape kompetanse og kapasitet for tilgang i et marked de enkeltvis ikke ville nådd.

Flyglinje Luleå – Tromsö

Skapa förutsättningar för utvecklat utbyte över gränsen mellan Nordsverige och Nordnorge för t.ex. basindustri, offentlig sektor, besöksnäring och SME-företag.

Voices of the North

Prosjektet skal bidra til at man med Nordkalotten som base ivaretar de utviklingsmuligheter som kommende omlegging til digital-TV vil gi. Med utgangspunkt i den nye teknologien skal TV-aktører i området samarbeide om produkt-/programutvikling og felles markdesføring.

Arctic Trail II

Det overordnede formål er å forbedre Nordkalottens posisjon som vinterturistmål gjennom å bygge opp et sammenhengende nett av scooterløyper over grensene. Gjennom prosjektet skal man videreutvikle det eksisterende Arctic-trail løypesystemet, systematisere produkttilfanget og indre organisering av nettverket samt utvikle felles markedsføringsplan for Norden og Europa for øvrig.

Effektiv infrastruktur – Teknikk, muligheter og kommersialisering

Samarbeid mellom tekniske utdannings- og forskningssentre i Narvik, Luleå og Rovaniemi om utvikling og implementering av metoder for bedre forvaltning, drift og vedlikehold av fysisk infrastruktur i Barentsregionen. Det skal også ses på interaktive systemer for utdanning av doktorkandidater ved lærestedene og videreutdanning innen kaldt klima-teknologi. Samarbeidet skal også initiere felles prosjekt under EUs forskningsprogram.