Program: Nordkalotten

Polarnet

Prosjekt for økt samhandel og underleverandørsamarbeid mellom finske og norske bedrifter i Øst-Finnmark/ Nord-Lappland. Prosjektet skal også analysere logistikkforholdene i Øst-Finnmark/ Nord-Lappland ut fra en modell med Kirkenes havn som tyngdepunkt og logistikksenter.

Partnerskap for Nordkalotten

Samarbeid mellom myndigheter og tunge industrielle transportbrukere for utvikling av infrastruktur og transportlogistikk som legger grunnlag for en videre næringsutvikling på Nordkalotten. Videreføring av partnerskap som ble etablert under Interreg II-programmet (1995-2000). Utredning/ kartlegging av problem, behov og forslag til utviklingstiltak for å ivareta mulighetene. De norske partnerne i prosjektet får spesielt ansvar for delprosjektet Øst-Vest transportkorridor på Nordkalotten.

Innovation Nord

Innovation Nord är ett utvecklingsprogram med målsättningen att främja företagens innovationskraft genom kompetensutveckling, teknologiutveckling och internationalisering. Projektet syftar till att förmedla en strukturerad syn på innovation i företagen.Ett delmål är att samverkan mellan näringsliv och universitet får en ökad spridning.

IIPD – Integrated Interregional Product Development

Projektet ska installera en studio, en nod, i Narvik med den informations- och kommunikationstekniska infrastruktur som behövs för att sedan kopplas samman med de studios som redan etablerats genom DITRAprojektet effektivt samarbeta med t ex produktutveckling trots att man sitter utspridda geografiskt.

Side 4 av 4
1234