Program: Nordkalotten

e-Home Health Care

Samarbeid om utvikling og testing av metoder for en mer fleksibel og effektiv hjemmehjelpstjeneste for rehabiliteringspasienter på Nordkalotten ved hjelp av nyere IKT (spesielt innen mobile løsninger). Forventede resultater av prosjektet er: Økt «empowerment» for hjemmehjelpsteam (pasienten settes i sentrum for individuelt tilpassede løsninger, som gir trygghet kombinert med personlig frihet); Økt kompetanse for alle, uansett avstander. Økt grunnlag for å forbedre utdannelsen innen hjemmehjelpstjenesten; IKT-plattform for hjemmehjelpstjenesten; en testet modell for hjemmehjelp som kan anvendes i ettertid.

Leverantörer till den norska oljeindustrin fas 2B

Projektet har tidigare verkat under fas 1 och byggt upp nätverk mot företag i norra Norge och norra Sverige samt internationellt mot de stora oljeprospektörerna. Denna fas är en naturlig utveckling som ger de nordkalottiska företagen möjlighet att medverka i underhålls- och drift av oljefälten på norska Vestlandet och därefter vid driften av det kommande Snövitfältet.

Utvikling av Nordkalottens logistikk

Samarbeid mellom myndighetsorganer og store transportbrukere for å utnytte de muligheter som bedre transportinfrastruktur og logistikk vil gi for utviklingen på Nordkalotten, spesielt i en øst-vest dimensjon. Gjennom forutgående Interreg-prosjekt Partnerskap for Nordkalotten er kartlagt problemer, behov og fremlagt forslag til utviklingstiltak. I foreliggende prosjekt går man inn i en påvirknings- og informasjonsfase for å få igangsatt tiltakene. Bl.a. skal prosjektet lede gjennomføringen av et fullskalaforsøk med sporviddeveksling mellom finsk/russisk og nordisk jernbanesystem.

Utveckling av internationell trafik på Nordkalotten

Projektet avser etablering och marknadstest av ny trafik med bussar på sträckan mellan Narvik och Kiruna. Etableringen ska bidra till den framtida utvecklingen av turismen i regionen samt förbättra rese- och godstransporterna mellan Norge och Sverige på Europaväg 10. Trafiken ska fungera som en viktig förbindelselänk till det redan existerande busslinjenätet och som anslutningstrafik till flyg, färja och tåg.

The Best of Arctic

Samarbeid mellom reiselivsselskaper om felles utvikling og markedsføring av regionen rundt aksen Kiruna-Narvik-Lofoten. Det skal presenteres som et grenseløst opplevelsesområde året rundt. Prosjektet har konkrete målsettinger om økt antall gjestedøgn, nye foretaksetableringer og nye felles produktpakker som utjevner sesongene.

Stenringen i Norr

Målsättningen är att bygga upp nätverkets och de deltagande företagens förmåga att samverka och tillsammans kunna erbjuda kvalitativa produkter till kunder lokalt, nationellt och internationellt. Projektet ska marknadsföra regionens stenprodukter, utveckla och synliggöra stenkonsthantverket samt öka det turistiska intresset för stenbranschen

Smaker från Nordkalotten

Målsettingen er å bygge opp et nettverk av bevertningsbedrifter for å utvikle felles, lokalt profilerte produkt- og servicepakker basert på Nordkalottens råvarer. Smaker från Nordkalotten/ Nordkalottmeny skal utvikles til merkevarebegrep. Utvikling av samarbeid mellom råvareleverandører, -foredlere og bevertningsbedrifter er en viktig del av prosjektet.

Samverkan för kultur, utbildning & forskning

Detta är ett pilotprojekt som ska undersöka förutsättningarna för ett fördjupat samarbete mellan dessa aktörer samt även motsvarande institutioner i Finland och Ryssland.

Regionalpolitisk strategi for Nordkalotten

Prosjektet skal bidra til videreutvikling av regionalpolitikken og regionalpolitiske støtteformer på Nordkalotten. I prosjektet skal man foreta analyser og bygge opp kunnskap om nåværende regionalpolitikk på Nordkalotten, spesielt med vekt på vilkår for å drive bedrifter i området.