Innovasjon med tre i region Indre Skandinavia (IMTRIS)

Interreg Sverige-Norge skal redusere nasjonsgrensens barriereeffekter og utvikle grenseregionens samlede ressurser. Grenseregioner har som regel færre mennesker med lang utdanning enn storbyregioner. Universitets- og høyskolesamarbeidet i IMTRIS skal bidra til høyere utdanningsnivå blant ungdom og verdiskaping i grenseregionene
Grenseregioner opplever også at foretak og kompetanse flytter ut av området. Med IMTRIS vil eksisterende og nye bedrifter få bedre rammer for utvikling av nye produkter og tjenester
IMTRIS kopler sammen innovasjonsmiljøer i grenseregionene med andre regioner, også internasjonalt med Toronto State University. I den norske regjeringens Nord-Amerika-strategi ønskes samarbeid med Canada som har mange sams trekk med Norge når det gjelder klima, sosialt system, kultur og næringsgrunnlag som skog og sjø.
Det er viktig for bærekraften i økonomien at nye produkter og tjenester ikke bare er rettet mot hjemmemarkedet, de må kunne «gå på eksport.»
Med strengere miljøkrav og overgang til ikke-fossile energikilder og mer energieffektive hus, vil tre spille en avgjørende rolle for å oppfylle nye tekniske krav til hus og nå EU og Norges sine klimamål for 2030 innen energieffektivisering, utslippskutt og andel fornybar primærenergi.

IMTRIS bidrar til å kople sammen grenseregionene ved at de enkelte forskningsmiljøene er sterkt spesialiserte men med ulike innretninger. Gjennom komplementariteten hos samarbeidende forskningsinstitutt i IMTRIS skapes en helhet innen flere forskningsfelt, slik som i emballasjeforskningen der designforskningen vid Høyskolen i Oslo og Akershus på Kjeller kompletterer den tekniske og miljøorienterte forskningen ved Karlstads Universitet. Ett annet eksempel er biobrenselfeltet, der forskningen om tre-/skogsresurser vid Høyskolen i Hedmark kompletterer den produksjonstekniske og brukerorienterte forskningen ved Karlstads Universitet og Högskolan i Dalarna.
IMTRIS fører til at grenseregionens svenske foretak får tilgang til norsk ekspertise og innovasjonsstøtte og at grenseregionens norske foretak får tilgang til tilsvarende svenske resurser.
IMTRIS skal analysere hvordan endringer og ulikheter i lover og regler mellom Sverige og Norge påvirker innovasjonsarbeidet i framfor alt den grenseregionale byggebransjen.
IMTRIS har tre FoU-områder
• Tre i konstruksjoner, produkter og tjenester
• Emballasje; design, egenskaper og funksjoner for bærekraftig utvikling
• Skogsindustrielle prosesser og systemer
IMTRIS skal lede til varig økt avkastning på forskning i grenseregionene. Den samlede regionale kunnskapen om bruk av tre skal økes kraftig gjennom IMTRIS´ aktiviteter, ved det store antallet forskere, foretak og studenter som deltar i IMTRIS aktiviteter. IMTRIS bygger opp kontaktveier, kommunikasjonsveier, strukturer og funksjoner som gjør at forsknings- og utviklingsarbeid mulig innen høgskolesektoren i større grad kan ta hensyn til foretaks eller næringslivets organisasjoners ønsker og etterspørsel når det kommer til arbeidets innretning og tenkte resultat.
IMTRIS skal legga til rette for ett nytt forskningssentrum for bygg/ hus i regionen etter mønster fra Kanadiske Canadian Centre for Housing Technology i Ottawa, og Indre Skandinavia kan med dette få en viktig rolle innen europeisk forskning i byggsektoren.
IMTRIS aktiviteter leder til utvikling av entreprenørskapskulturen i de deltakende forskningsinstituttene noe som gir grenseregionene bedre forutsetninger i for å praktisk anvendelse av forskningsresultat.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Oslo og Akershus

Kontakt

  • Samseth, Jon

    Høgskolen i Oslo og Akershus

    63819522

    +47 996 18 608

    Send e-post

Prosjektperiode

01.09.2015 - 31.08.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 300 000 Euro

Total: 1 772 456 €

Andre partnere

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Gjøvik

Tretorget AS

Kunnskapsbyen Lillestrøm

Karlstads Universitet

Högskolan i Dalarna

Paper Province

Byggdialog Dalarna

Torsby Träcenter

Karlstad Innovation Park

OCAD University, Toronto, Canada