HERICOAST

Europas kystregioner kan vise til et stort mangfold i natur- og kulturarv. Samtidig møter den europeiske kystkulturen felles utfordringer i form av økende konkurranse om kystarealene fra fiskerier, transport og turisme. Dette setter sårbare kulturminner og hele natur- og kulturarven under press.

Hovedutfordringen for prosjektet er at forvaltningen av kulturminner står overfor større strukturelle endringer som har bidratt til å transformere kystlandskap. Dette gjelder utviklingen fra sjøtransport til mer landbasert transport, industrialiseringen av fiskerisektoren og økende bruk av kystsonene for reiseliv og fritidsformål.  Stilt overfor slike utfordringer har offentlige myndigheter behov for å utvikle nye deltakerbaserte og integrerte modeller for forvaltningen av kulturminner i kystsoner og elvelandskap, som også bedre kan balansere bruk og bevaring – for øvrig i tråd med EU-kommisjonens anbefalinger. Den tradisjonelle tilnærmingen til forvaltning med offentlig-finansiert bevaring av isolerte steder & objekter er således ikke tilstrekkelig for å fremme bærekraftig utvikling. Prosjektet ønsker derfor å vri kulturminnevernforvaltningen i retning av helhetlige kulturlandskap, basert på befolknings-sentrerte tilnærminger som gjør kulturminner til en del av samfunns- og næringslivet.

Prosjektet vil øke bevissthet og spre resultater gjennom den europeiske NGO’en Civilscape for landskapsvern som har 112 medlemmer i 31 land. Denne partnerens medlemmer vil også kunne bidra med verdifulle tilbakemeldinger til prosjektet underveis.

Hver region skal utvikle egne verktøyer som kan forbedre egen forvaltningspraksis og hver region har derfor sitt eget regionale fokus i prosjektet. Fylkeskommunene i Aust- og Vest- Agder skal arbeide med å utvikle en felles regional veileder for registrering og verdisetting av uthavnene som kulturmiljøer, med konkrete forslag til hvordan hensynet til kulturmiljøene kan innarbeides i kommuneplaner og egne reguleringsplaner. Veilederen skal utvikles på bakgrunn av et forløp i én pilotkommune i hhv. Vest- og Aust-Agder i et tett samarbeid med den pågjeldende kommuneadministrasjon og en aktiv involvering av private eiere samt vel- og venneforeninger.

Norsk prosjekteier

Vest-Agder fylkeskommune

Prosjektperiode

01.01.2016 - 30.06.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 207 375 €

Total: 1 765 922 €

Andre partnere

Tulcea County Council (Romania)
Castilla y León Regional Government – Regional Ministry of Culture and Tourism (Spania)
Molise Region (Italia)
Leartibai Development Agency (Spania)
Civilscape (Nederland)
VU University Amsterdam, research institute CLUE (Nederland)
Donegal County Council (Irland)