Interreg Europe dokumenterer langtidseffektene

Interreg Europe-programmet har gjennomført en studie for å kartlegge de langsiktige effektene av interregionalt samarbeid. Studien er basert på 150 prosjekter fra Interreg IVC-programmet, forløperen til Interreg Europe som ble avsluttet i 2014.

Fire av fem respondenter fra 21 land rapporter at en politikkendring fant sted i deres regioner takket være læringen fra prosjektene – i form av at prosjektpartnere har fått økt bevissthet, ny kunnskap, økt kapasitet, og adoptert god praksis (metoder, verktøy, tilnærmingsmåter osv.) fra andre europeiske partnere. De langsiktige effektene har i de fleste tilfellene materialisert seg gjennom en ny aktivitet, et nytt prosjekt eller initiativ som på ulike måter har forbedret politikken for innovasjon, SMB’ers konkurranseevne, lavkarbon-økonomi, inkludert transport, miljø og kulturminnevern.

Prosjektene har også i ført til bedre forvaltning av aktuelle politikkinstrumenter som nasjonale og regionale strukturfondsprogrammer og til endret strategisk fokus i disse. Ifølge studien har IVC-programmet gitt opphav til et stort mangfold av ringvirkninger (katalysatoreffekt) og bidratt til god «avkastning» av relativt beskjedne investeringer målt i form av prosjektenes budsjetter.

Eksempler på langsiktige effekter:

Interreg Europe-programmets nettsider finner du en rekke gode eksempler fra Interreg IVC-perioden. Her kan du lese hele rapporten, mens en kortfattet brosjyre er tilgjengelig her.