Åpner verktøykassen for bedre forvaltning av Europas kystperler

Europas kystregioner kan vise til et stort mangfold i natur- og kulturarv. Samtidig møter den europeiske kystkulturen felles utfordringer i form av økende konkurranse om kystarealene fra fiskerier, transport og turisme. Dette setter sårbare kulturminner og hele natur- og kulturarven under press.

Bedre vern av sårbare områder
Med prosjektet HERICOAST arbeider prosjektdeltakere fra seks europeiske land for helhetlig vern, forvaltning og arealplanlegging i disse sårbare områdene. Prosjektet ledes av Vest-Agder fylkeskommune. Nå har HERICOAST-fellesskapet publisert erfaringsrapporten «Hericoast toolbox – improving heritage policies in coastal and fluvial regions».

Rapporten er en sammenstilling av partnernes erfaringer med forvaltning av kulturminner i kystlandskap preget bl.a. av turisme. Rapporten er bygget opp rundt tematiske kapitler omhandlende ulike sider av dagens politikkutvikling. Kapitlene er illustrert med eksempler på god forvaltningspraksis hos partnerregionene. I samarbeid med kommuner og museer har Agderfylkene bidratt i rapporten med eksempler på kommunale kulturminneplaner, digital formidling på nett (kystreise.no), byggeskikksentrene samt festivalen Kaperdagene i Farsund.

Rapporten skal først og fremst brukes av partnerne selv som i løpet av prosjektets siste semester skal utvikle regionale handlingsplaner (action plans) for forbedret kulturminneforvaltning. I tillegg håper aktørene i prosjektet at rapporten også kan inspirere andre regioner med lignende type arbeid.