Løfter frem norskledet kystprosjekt som foregangsprosjekt

Europas kystregioner kan vise til et stort mangfold innen natur og kulturarv. Samtidig opplever de økt konkurranse om kystarealene fra fiskerier, transport og turisme. Denne utviklingen øker også presset på sårbare kulturminner.

Gjennom interreg-prosjektet HERICOAST jobber partnere fra seks europeiske land for helhetlig vern, forvaltning og arealplanlegging i kystsonen. Prosjektet ledes av Vest-Agder fylkeskommune.

Databasen løfter fram tre delprosjekter fra HERICOAST sin virksomhet i Agder:

Coastlight.net: Digital formidling av kystkultur i Agderfylkene. En hjemmeside som forteller om maritim historie i området gjennom bilder, tekst og video. De ulike fortellingene er koblet opp mot et kart som viser den geografiske posisjonen i området.

Verneplan for lokal kulturarv: Med støtte fra Riksantikvaren, har kystkommunene Arendal, Lindesnes, Farsund og Mandal gått sammen om å utvikle egne kommunale verneplaner for lokal kulturarv.

Bevaringssentre: To bevaringssentre som gir veiledning ved restaurering av gamle bygninger. Sentrene fokuserer på tradisjonelle metoder, praktisk renovering og arkitektoniske stiler. Sentrene gir også ut egne publikasjoner innen bygningsvern og arrangerer seminarer for huseiere og håndverkere.

Interreg Europe
Interreg Europe bistår regionale og lokale myndigheter over hele Europa med å utvikle bedre forvaltningspraksis, gjennom blant annet nettverksarbeid og deling av kunnskap. Den nye databasen er et viktig supplement til Interreg Europe sitt arbeid.