Program: Åarjelsaemien Dajve

Miljöprojekt – Markförstärkning

Detta projekt rör rennäringens markanvändning och skall anpassas efter rennäringens behov. Genom att ta fram en utvecklingsmodell, kan även andra intressenter i framtiden komma ifråga. Projektet går ut på att skapa ett system som förstärker markvegetationen, anpassat till olika verksamheter som kräver olika tekniker och material.

Med jojk som utgångspunkt

Skapa ett projekt med sydsamisk jojk för att befästa densamma och skapa en grund för att bevara och utveckla den sydsamiska jojken.

Kulturbuss utan gränser

Projektets mål är att nå ut med kultur och kunskap till den yttersta glesbygden i de berörda kommunerna med hjälp av en bokbuss lastad med litteratur och andra medier som omhandlar regionen på olika sätt t ex lokalhistoria, hantverkstraditioner, språk och dialekter.

GAPTA – Sydsamiske drakter i Norge og Sverige

Den samiska dokumentationsgruppen vid Jämtlands läns museum har under ett antal år arbetat med dokumentation av den sydsamiska dräkten företrädesvis inom Jämtlands län. Materialet är dock inte på långt när fullständigt utan det krävs en fortsättning på den inventering som gjorts och en bearbetning av det inventerade materialet.

Forprosjektering av Jojkprojekt

I Joikprojektet er målet å finne nye former for formidling av kunnskap om joik i andre sammenhenger enn de tradisjonelle. Målet er en bred og markant kompetanseheving av samisk musikktradisjon.

Sydsamiska digitala renen

Projektet går ut på att översätta anpassa det Sydsamiska digitala alfabetet till norska förhållanden.