Analys av den samiska renskötselns ekonomiska tillpassning (syd)

Den är en del av och en förutsättning för den samiska kulturen och behöver en långsiktig ekologisk, ekonomisk och kulturell bärkraft. Det är speciellt viktigt att belysa den samiska renskötselns ekonomiska tillpassning, detta genom differentierade undersökningar som tar hänsyn till och har en förståelse för de olika driftsformer som existerar i Sverige och Norge. Dessa olika driftsformer innehåller i sin tur olika ekonomiska tillpassningar som skapat olika och unika värdeflöden som utgör en förutsättning för en framtida utveckling och ekonomisk överlevnad för den specifika driftsformen.Projektet kommer att bedrivas vid akademiska miljöer i så väl Norge som Sverige. På så sätt tas nödvändig hänsyn till det samiska perspektivet, som vare sig för renskötseln i dag eller traditionellt begränsas av nationella områdena. Empiriska ock kvantitativa undersökningar kommer att ställas i relation till resultatet av de mer kvalitativt inriktade och intervjubaserade studier. Därigenom kan syftet och målsättningen fullföljas. Ett av de indirekta effekterna av projektets resultatspridning är att öka det allmänna medvetandet om de möjligheter som Europeiska unionens och medlemsstaternas gemensamma stödinsatser ger. Detta genom att följa de regler som medföljer ett beviljat EU-stöd. Projektet kommer genom den planerande seminarieverksamheten ge en större möjlighet till insyn för allmänheten i den forskning som bedrivs inom renskötselområdet i skandinavien. Här informeras allmänheten om den roll Europeiska unionen spelar tillsammans med medlemsstaterna för regional utveckling.Resultater fra prosjektet vil bli formidlet bl.a. ved regionale seminarer og et sentralt seminar mot slutten av prosjektet. Rapportering i Diedut (NSIs skriftserie) og i internasjonale tidsskrift.

Norsk prosjekteier

Nordisk samisk institutt

Kontakt

  • Riseth, Jan Åge

Prosjektperiode

01.07.2004 - 31.12.2006

Budsjett

Norsk bidrag: 1563875 Kjell

Total: 295460 €