Program: Sàpmi

Deatnu lakseseminar

Mobilisere kunnskapsressurser både nasjonalt og internasjonalt om villaksen og økologi.

Ovttas! Samisk kulturinlärning för barn och unga

Detta är ett samarbetsprojekt mellan Utsjoki kommun, Tana samiska språkcenter och Utsjoki och Sirma konstinlärningsgrupp. Syftet med projektet är att bidra till en positiv utveckling för det samiska samhället genom att barn och unga i Tanadalen tar del i gemensam samisk kulturinlärning tvärs över riksgränsen.

Analys av den samiska renskötselns ekonomiska tillpassning

Projektet syftar till att redogöra för vilka ekonomiska existensbetingelser som begränsar en renskötares ekonomi samt belysa hur dessa begränsningar övervinns, och att skapa kunskap om hur en långsiktigt bärkraftig samisk renskötsel ska struktureras för att generera den högsta individuella nyttan för renskötarna utan att den samiska renskötselns fundamentala struktur förändras. Således berörs rennäringens verksamhet i ett långsiktigt framtida perspektiv, vilket får arbetsmässiga och ekonomiska implikationer på både norsk och svensk sida.

Utveckling av gemensam utbildning i renskötsel «SIJD»

Projektets mål är att genom utbildning öka rennäringens värde och få tillstånd likartade utbildningsplaner och praktikperioder för ungdomar i de länder där rennäringen bedrivs. Dessa ska kunna tillämpas i alla former av renskötsel och i alla länder. Projektets mål är att förbättra de renskötande folkens livsvillkor och sysselsättningsmöjligheter; det är dessa som utgör urbefolkningen i området. Målet är även att påverka utvecklingen av renskötselns binäringar. Urbefolkningens kunskap, anpassning och kultur tas i beaktande vid upprättandet av utbildningsplaner och i dessa tas även hänsyn till respektive områdes kultur. Urbefolkningarnas språk är av stor vikt vid planeringen. Till grund för utbildningsplaner är både naturen, miljön och traditionell kunskap i renskötsel. Målet med projektet är att upprätta en sådan skolordning mellan Sámi Oahpahusguovddá, Sámi Joatkka- ja boazodoalloskuvlla och Lovzero Yrkesskola PU 26 samt Samernas Utbildningscentrum, så att varje utbildningsinstitution kan erbjuda utbildning för grannländernas studenter i delar de har stor kompetens i. I tillägg utvecklas även utbildningen av gränsöverskridande samiska i samband med projektet.

Urfolks duodji- och konsthistoria

Projektet är en del av Sámi allaskuvlas satsning på påbyggnads- och vidareutbildning inom det estetiska området. Projektet är i linje med högskolans målsättningar om att erbjuda påbyggnads- och vidareutbildningar i linje med samhällets önskningar och behov. Konsthantverk och konst, har genom alla tider varit en uttrycksform för att bearbeta och förmedla känslor, intryck och kulturuttryck. För att förstå detta är det nödvändigt med ett teoretiskt angreppssätt på konsthistorien. Många förskollärare, lärare, konsthantverkare och konstnärer har mycket goda praktiska kunskaper i och erfarenheter av området, men har mycket liten teoretisk kompetens på området. Det har också skrivits lite om och forskats lite på samiskt konsthantverk och konst, och projektet kan bidra till en ökning av detta och till utveckling av lärarmaterial.

Studietur till samebygden i Lovozero

Målet med samarbetet är att öka kunskaperna om Lovozerosamernas kultur och samhälle, samt duodjiprodukter. Genom samarbetet vill man också stärka och utveckla det samiska språket, identiteten och tillhörigheten hos eleverna, eftersom det samiska språket är ett minoritetsspråk i alla dessa tre länder. Man vill även visa eleverna i Lovozero att den samiska kulturen lever där, men att det samiska språket nästan har försvunnit. Förhoppningen är att eleverna ska förstå att det också är deras ansvar att bevara det samiska språket. Vidare är målet även att samarbete över landsgränserna ska bli naturligt för barn, såväl som föräldrar och lärare.

Samisk joikarkivprojekt

Jojken är en av Europas äldsta musikkulturer som i obruten tradition utövas idag. År av hot mot utövandet har dock inneburit att den på några ställen tystnat. Äldre inspelningar av jojk är därför ytterst värdefulla.