Interreg.no – ny nettside for en ny programperiode

En rekke Interreg-programmer inviterer nå aktører til å søke om økonomisk støtte til prosjekter for en ny periode (2021-2027). Grønn omstilling står sentralt ettersom klima- og miljøutfordringene er globale, og resultater oppnås best gjennom samarbeid over landegrensene. Samarbeid gir høyere kapasitet og kompetanse til folk og institusjoner. Interreg er en plattform for samarbeid.

I dag presenteres Interreg-programmene der Norge deltar på helt ny nettside som klart formidler hvilke muligheter programmene gir.

Interreg skaper store strategiske og økonomiske verdier

Mange Interreg prosjekter utvikler seg til større satsinger med stor strategisk verdi for regionene. Dette gjelder blant annet utvikling av infrastruktur, miljøsatsinger og forskningssamarbeid. Midler fra statsbudsjettet til Interreg dobles igjennom egenandelen fra norske prosjektpartnere. Med innsatsen fra prosjektpartnere i samarbeidsland, får norske partnere full tilgang til alt som utvikles i prosjektet – uavhengig av tilskuddets størrelse. En fjær kan bli til mange høns.

Pengene fra statsbudsjettet vokser – mange ganger.

Interreg bidrar til å oppfylle bærekraftsmål

De ulike Interreg-programmene konsentreres rundt bærekraftsmålene. Interreg fremmer god helse og livskvalitet, utdanning, ren energi, anstendige arbeidsvilkår og økonomisk vekst. I tillegg fremmes bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Programmene og prosjektene som finansieres gjennom Interreg-samarbeidet gjør oss bedre i stand til å møte utfordringer vi deler med andre europeiske land og regioner. De fremmer god helse og livskvalitet, utdanning, ren energi, anstendige arbeidsvilkår og økonomisk vekst på tvers av landegrensene. De bidrar også i arbeidet med å sikre bærekraftige byer og lokalsamfunn. Jeg ser fram til den nye programperioden og gleder meg til å se resultatene av all denne gode innsatsen, sier Kjersti Bjørnstad, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Samarbeid over grensene binder folk sammen

Sammen vil man gjennom prosjektene løse regionale og distriktspolitiske utfordringer. Grensekommunene er ofte distriktskommuner med ulike utfordringer. Grenseoverskridende og andre interregionale program knytter folk sammen. Det tette samarbeidet skaper tillitt og gjør mindre lokalsamfunn i distriktene bedre rustet til å håndtere kriser og levere gode tjenester til lokalbefolkningen.

Aldersbølgen vil treffe Norge om noen få år. Velferdsteknologi kan fungere som en støttefunksjon i hjemmet ditt, eller forhindre og supplere ulike typer pleie- og omsorgsbehov. I VälTel 2.0 i Interreg Sverige-Norge programmer kartlegger, tester og evaluerer forskere, bedrifter og kommuner arbeidsmetoder som kan øke pasientsikkerheten og skape en mer tilpasset, fleksibel og transparent behandling.

Nye markeder for norsk næringsliv, reiseliv og kulturliv

Interreg-programmenes mål og delmål er i tråd med fylkeskommunenes prioriteringer og støtter opp om utviklingsprosessene i regionene. Samarbeidet i prosjektene skaper nettverk med aktører fra både Norge og andre land. Disse bidrar til å spre kunnskap, genere nye ideer og skape muligheter for å legge til rette for og teste nye løsninger. Programmene åpner dermed opp for større markeder for norsk næringsliv og kulturliv.

Et annet prosjekt som har utmerket seg er The Bioeconomy Regions in Scandinavia, støttet av Interreg programmet Nordlig Periferi og Arktis. Prosjektet har rettet seg mot små og mellomstore bedrifter som kan være en del av en skogsbasert bioøkonomi. Målet har vært en å erstatte olje med råvarer fra skogen med parolen; Alt som kan gjøres med olje kan gjøres med biobaserte materialer!

Samiske aktører har sitt eget delområde og en egen styringskomite i programmet Interreg Aurora. Programmet er godt tilpasset urfolkenes utfordringer og interesser. Målet er nærings- og kulturutvikling i samiske områder. Interreg programmet Aurora er nytt og integrerer tidligere Interreg Nord og Botnia Atlantica.

REGIOSTAR finalist 2021 - fyller kunnskapshull mellom EU og Sápmi

Et prosjekt som har betydd mye for utviklingen i samiske områder er Filling the EU-Sápmi knowledge gaps som bidro til å fylle kunnskapshull om Sápmi i EU. Prosjektet fikk støtte fra Interreg Nord og målet er å sette søkelys på inkludering og anti-diskriminerende temaer. Det ble nominert som et av de beste i sin kategori i den årlige konkurransen Regiostars Awards.

Prosjektet Northern Cereals fremmer økt produksjon av nordisk dyrket korn med støtte fra Nordlig Periferi og Arktis. Målet var å ta opp igjen kornproduksjon og produktutvikling gjennom å involvere over 300 ulike interessenter. Nå er det lagt et godt grunnlag for videre utvikling og økt selvforsyning av korn også i nordlige områder.

Bosetning og arbeidsliv i distriktene

Siden svært mange av de samarbeidende regionene favner kommuner i distriktene, vil resultater i form av næringsutvikling og nye arbeidsplasser gjøre det bedre å bo og enklere å få arbeid i grenseområdene. Flere programmer bidrar til aktivitet og utvikling i Nordområdene.

Samarbeid i Innlandet resulterte i utvikling av turistdestinasjoner i Sälen, Idre, Trysil og Engerdal gjennom prosjektet SITE. Målet var å gjøre regionen til en ledende helårsdestinasjon på tvers av landegrensene gjennom deltakelse i Interreg Sverige-Norge. Gjennom politisk samarbeid har nyetableringer, entreprenørskap og pakkeløsninger blitt utviklet for internasjonale markedet og gitt regionen en ny boost.

Nye brukerorienterte nettsider

De nye sidene legger godt til rette for at nye brukere skal bli bedre kjent med Interreg og få en god oversikt over de ulike programmene – også for dem som ikke har kunnskap om Interreg fra før. Disse har behov for å finne og forstå utlysninger, søkekriterier, prosessen og hvordan man kan delta. Brukere har også behov for å finne andre gode prosjekter og resultater som eksempler og inspirasjon. Sidene vil bidra til å sette et skarpere lys både på programmene og de konkrete utviklingsprosjektene samt de samfunnsnyttige resultatene som oppnås.