Northern Cereals fremmer økt produksjon av nordisk korn

«Korn, det er brødet. Korn eller ikke korn, det var liv eller død.» Knut Hamsun i Markens Grøde.

I Nord-Norge har det vært dyrket korn og i hovedsak bygg, i flere tusen år. Men, etter andre verdenskrig falt kornproduksjonen drastisk i våre to nordligste fylker. Interreg-prosjektet Northern Cereals (2015-2018) tok tak i dette og fremmet samarbeid på kunnskap- og kompetanseutvikling og konkret produktutvikling med andre nord-atlantiske land og områder. Prosjektet samlet forskere, rådgivere, foredlere, bakere, bryggere, maltere og møllere fra Island, Orknøyene, Færøyene og Newfoundland. Disse bidro til å løfte muligheten for selv å kunne produsere og foredle denne viktige råvaren i vårt hushold.

Dyrking av korn ved NIBIO, Tromsø
Dyrking av korn ved NIBIO, Tromsø

Øl og whisky fra nordlig dyrket bygg

Prosjektet tok tak i utfordringer og muligheter i hele verdikjeden for både mat og drikke av korn, i hovedsak bygg. Northern Cereals hadde fokus på bærekraftig produksjon. For å øke kunnskap om dyrking og agronomi ble bygg-sorter foredlet i og for nordlige dyrkingsforhold testet. Det ble utviklet dyrkingsveiledere for nye dyrkere og fagdager ble arrangert. Det ble også anlagt demonstrasjonsfelt i hele regionen. For å styrke kompetansen på bruk av lokalt bygg til øl og whisky gjennomførte prosjektet maltingsforsøk. Dette ga mulighet for praksisplass i et etablert maltingsanlegg samt at bryggerne selv utviklet produkter av øl og whisky fra nordlig dyrket bygg.

Kurs for kokker og bakere

For å øke bruk av bygg til mat tilbød vi blant annet kurs for kokker og bakere i regionen i samarbeid med Nofima, samt at produsentene selv utviklet nye matprodukter som brød og annet bakverk, middagsprodukter av byggryn, snacks-produkter m.m. av nordlig dyrket bygg.

Bilde: Northern Cereal
Bilde: Northern Cereal

Tverrfaglig tilnærming over landegrensene

Samarbeid over landegrensene i nord var svært nyttig for å nå målene satt i Northern Cereals. Hvert land/område har noe av kompetansen som behøves for utvikling. Ingen har alene tilgang til alt som kreves for å utvikle denne næringen. Prosjektet hadde en tverrfaglig tilnærming med fokus både på forskning og utvikling. Hovedfokuset var rettet mot utvikling i samarbeid med næringsaktører. Dette var prosjektets styrke.

La grunnlag for økt selvforsyningsgrad

Til sammen var det over 300 ulike interessenter i tillegg til de fem forskningspartnerne som deltok i de ulike tiltakene prosjektet gjennomførte. Prosjektet identifiserte en rekke utfordringer knyttet til utvikling av verdikjeden basert på nordlig dyrket korn. Det ble blant annet avdekket behov for nye sorter tilpasset nordlig dyrking, mangel på infrastruktur og begrensninger knyttet mot økonomiske og politiske faktorer. Northern Cereals har lagt et godt grunnlag for å fortsette utviklingen mot å øke selvforsyningsgraden av korn, også i nord.

Les mer om prosjektet på: https://cereal.interreg-npa.eu/

Les mer om dyrking og bruk av korn i nord: https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2504503/NIBIO_RAPPORT_2018_4_86.pdf?sequence=1&isAllowed=y