Utvikling av Nordkalotten Grensetjenestes næringslivsrådgivning

Prosjektets langsiktige mål er å øke andelen av små og mellomstore bedrifter (SMB) som driver grenseoverskridende næringsvirksomhet, å fremme internasjonalisering blant SMB’er, samt legge til rette for at bedrifter i regionen når ut til nye markeder. Nordkalotten Grensetjeneste skal skape et funksjonelt nettverk av veiledere og rådgivningstjenester som hjelper bedriftene med å få nødvendig informasjon til rett tid. Etter at prosjektet er avsluttet skal bedriftene ha større kunnskap om utenrikshandel og etablering i andre land.

Prosjektet skal legge til rette for god koordinering mellom regionale aktører som jobber med tilsvarende problemstillinger. Tjenestemodellen som utvikles skal gjøre det enklere for bedriftene å få relevant informasjon. I løpet av prosjektperioden skal deltakerne (grensetjenestekontorene, bedrifter, myndigheter, næringslivsaktører og støttefunksjoner) lære av hverandre. Gjennom samhandling skal deltakerne identifisere felles utfordringer samt dra nytte av de vekstmulighetene som finnes i grenseområdene.

Prosjektet har som ambisjon å bidra til at grensehindringer i næringslivet får oppmerksomhet på regionalt, nasjonalt og nordisk nivå. I tillegg utvikler Grensetjenesten fungerende løsninger for eksisterende grensehindringer på lokalt, regionalt, nasjonalt og nordisk nivå, slik at regionene fullt ut kan utnytte vekstpotensialet som finnes i Nordkalottens næringsliv i dag.

Norsk prosjekteier

Storfjord kommune

Prosjektperiode

01.01.2016 - 01.01.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 291 67 €

Total: 1 083 353 €