Skogsjobb i grenseland

Prosjektet Skogsjobb i grenseland ønsker å skape forutsetninger for at små og mellomstore bedrifter
skal kunne ansette kompetent personell. Prosjektet vil hjelpe flere til å søke skogbruksutdanning og
til at flere søker jobb i skogsektoren. Vi satser på økt samarbeid, kapasitetsbygging og nettverk for på
lang sikt å øke sysselsettingen og forbedre arbeidsmiljøet i skogbruksnæringen i grenseområdet i
Indre Skandinavia.

Prosjektet fokuserer på rekruttering, livslang læring og HMS i praksis, og bidrar dermed til økt tilgang
til arbeidskraft med relevante ferdigheter til å jobbe i skogbruk små og mellomstore bedrifter i
grenseområdet. Stabil tilgang på kompetanse, livslang læring og erfaringsutveksling mellom
utdanningsinstitusjoner og skogbruksnæringen er forutsetninger for bærekraftig utvikling, regional
vekst og en voksende bioøkonomi. Grenseregionen kjennetegnes av aktivt skogbruk som trenger
faglært arbeidskraft.

Norsk prosjekteier

Skogbrukets Kursinstitutt

Prosjektperiode

01.10.2020 - 30.09.2021

Prosjektnettside

https://skogsjobb.org/%20

Ekstern prosjektinfo

https://skogsjobb.org/

Andre partnere

Svenske medsøkende: Skogforsk, Älvdalens Utbildningscentrum, Gammelkroppa Skogsskola, Södra
Vikens naturbruksskola.

Svenske partnere samt aktører som sendt Letter of support: Skogskvinnorna, Stora Enso, Orsa
besparingsskog, Kopparfors skogar, Bergkvist Siljan AB, Paper Province og Moelven.

Norske partnere: VelgSkog, Maskinentreprenørenes forbund (MEF – skog), Kvinner i Skogbruket,
Skogselskapet i Hedmark, Solør videregående skole – Sønsterud, Valle videregående skole,
Fylkesmannen i Innlandet.

Kontaktperson:
Bjørn Helge Bjørnstad
Prosjektkoordinator, Skogbrukets Kursinstitutt
bhb@skogkurs.no