Tilbake til ditt søk

OSS

OSS – One Stop Shop towards competetive SMEs, focusing on the ecosystem for the first line service system

Mål: Forbedre førstelinjetjenesten og støttesystemet for førstegangs-entreprenører slik at flere starter bedrifter og overlever oppstartsfasen.

Aktiviteter:

  • Kartlegging av økosystemet for entreprenører
  • Erfaringsutveksling, identifikasjon og overføring av god praksis mellom partnerne gjennom seminarer, workshoper og studieturer
  • Overvåke gjennomføringen av handlingsplaner som er utarbeidet på grunnlag av god praksis fra andre partnere

Resultater:

Økt kunnskap om tilnærminger, verktøy og metoder som kan forbedre styringen av økosystemet for entreprenørskap, tilgangen til kapital, og øke kvaliteten på rådgivningen overfor etablerere –  som kan bidra til at flere starter bedrifter og at flere overleverer den vanskelige oppstartsfasen.

Regionalt utfordringsbilde og mål med prosjektdeltakelsen

Nystartede bedrifter i MR har høyere overlevelsesrate etter 5 år enn landsgjennomsnittet, men raten varierer mye mellom kommunene i fylket. Det er også relativt færre som starter egne virksomheter i MR enn i landet ellers. En utfordring i denne forbindelse er å identifisere entreprenører med et stort potensial for innovasjon og vekst. På grunnlag av læringen fra andre europeiske partnere ønsker MR derfor å forbedre kvaliteten på støttesystemet og førstelinjetjenesten for entreprenører, slik at dette blir bedre tilpasset markedet og brukernes behov på ulike steder i fylket. Økt bruk av digitale løsninger har et potensial for å gjøre støttesystemet mer effektivt og tilgjengelig for brukerne, og man ønsker også å lære av god praksis innenfor finansieringsløsninger og mentorskap.

MR adresserer fylkesplanens handlingsplan for kompetanse og verdiskapning som politikkinstrument i prosjektet.

MR vil organisere oppstartskonferansen og en workshop & studietur i tilknytning til dette. Man vil da presentere den regionale støttetjenesten for entreprenørskap hoppid.no, og besøke avdelingen i Ålesund. MR er også vertskap for et partnermøte i siste semester.

Innovasjon Norge, Fylkesmannen, kommuner, inkubatorer, næringshager, klynger og Ungt Entreprenørskap inngår i en stakeholdergruppe som skal etableres i tilknytning til prosjektet. Denne gruppen skal støtte gjennomføringen av prosjektet gjennom å definere forbedringsbehov, identifisere god praksis fra egen region og vurdere anvendeligheten av god praksis fra de europeiske partnerne. Et utvalg av disse aktørene vil også delta på workshoper og studieturer i de andre partnerregionene.

Norsk prosjekteier

Møre og Romsdal fylkeskommune

Prosjektperiode

01.06.2018 - 31.05.2021

Budsjett

Norske IREG-midler: 408 955 €

Totalt: 1 539 601 €