OPreWa – verdifulle grensevassdrag

Våre verdifulle grensevassdrag – Our Precious Transboundary Waters (OPreWa)

Der vassdrag og vannressurser deles mellom to eller flere land, deler man også de samme truslene mot miljøet. I det Interreg Aurora-finansierte prosjektet «Our Precious Transboundary Waters – Våre verdifulle grensevassdrag» er målet å samarbeide og bidra til å løse utvalgte felles utfordringer i vannregionene Pasvik, Neiden og Tana. Ved å kombinere informasjon og kunnskap fra både den finske og den norske delen av våre verdifulle grensevassdrag, oppnår vi et felles og mer helhetlig bilde av endringene som skjer her.

I prosjektet OPreWa vil vi:

  • Studere og dokumentere tilstanden i vannmiljøet i Pasvikelva, etter stenging av den forurensende smeltevirksomheten på russisk side, i desember 2020, basert på metoder som er harmonisert i tidligere prosjekter.
  • Utvikle moderne genetiske metoder for å øke vår forståelse av de langsiktige menneskeskapte effektene på storørretbestanden i Pasvik-Enare området. I tillegg skal prosjektet bidra til grenseoverskridende bevaring og kunnskapsbasert forvaltning av storørretbestander i regionen.
  • Fremskaffe ny kunnskap om status til Neidenlaksen og lage en felles laksedatabase for Neidenvassdraget.
  • Utarbeide felles norsk-finske planer for å hindre spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris til Tana- og Neiden-elvene. I tillegg skal prosjektet utvikle og teste et påvisningssystem for G. salaris med hjelp av miljøDNA (eDNA).

Gjennom prosjektsamarbeidet øker vi bevisstheten om miljøtilstanden i våre felles verdifulle grensevassdrag. Vi styrker også det grenseoverskridende samspillet mellom kommuner, vitenskapelige institusjoner og statlige myndigheter i Norge og Finland, utviklet etter anbefalinger fra «Den norsk-finske grensevassdragskommisjonen».

Norsk prosjekteier

Statsforvalteren i Troms og Finnmark (SFTF)

Kontakt

Prosjektperiode

01.08.2023 - 31.07.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 6 283 150 NOK

Total: 1 423 317 €

Andre partnere

Finland:
Luonnonvarakeskus (Luke)
Ruokavirasto

Norge:
Klima- og miljøinstituttet NILU
Akvaplan-niva
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Veterinærinstituttet (NVI)