Videreutvikler droneteknologi for alt fra dybdemåling til fyrverkeri

Interreg prosjektet SUMMATION vil videreutvikle bruk av autonome droner for dybdemåling og lasting av skip. De vil også se på muligheten for bruk av droner som kan erstatte fyrverkeri. UiT Norges Arktiske Universitet er norsk partner og vil i samarbeid med både næringsliv og offentlig sektor finne gode problemstillinger i samfunnet som kan bli til gode og bærekraftige løsninger gjennom bruk av teknologi og autonomi. Teknologi for utvidet virkelighet og besøk av historiske områder med 3D-briller kan bli en virkelighet i Narvik. 

Fremmer avansert teknologi

Prosjektet SUMMATION har som målsetning å fremme innovasjonsevne, entreprenørskap og bruk av avanserte teknologier hos spesifikke målgrupper i samfunn og næringsliv. Dette inkluderer teknologier som ubemannede fly og kjøretøy (UAV/UGV), IoT og digitale verktøy for simulering og visualisering. Det inkluderer også avansert instrumentering for inspeksjon og vedlikehold, samt tilsvarende smarte teknologier som for eksempel 3D-scanning, radar og radiofrekvensidentifikasjon (RFID).

Smart spesialisering, forskning og innovasjon

Nye produkter og løsninger vil utvikles i tett samarbeid med målgruppene. Inspirasjon til nye tjenester vil gis gjennom utvikling av prototyper og praktiske demonstrasjoner. Prosjektet vil dermed bidra til Aurora-programmets satsningsområde 1.1 Smart spesialisering, forskning og innovasjon. Dette ved å koble sammen teknologiutvikling og tjenesteutvikling, og adressere spesifikke utfordringer knyttet til tilgjengelighet og miljøvennlige transportteknologier.

Prosjektet kombinerer ekspertise innen ubemannede kjøretøy, såkalte UAV og UGV-teknologier. Disse anvendes innen intelligent transport, samt design- og innovasjonsprosesser og metoder. Det vil således bidra til programmets målsetning om å fremme bærekraftig vekst og muliggjøre grønn og digital omstilling.

Samarbeider med norsk næringsliv og offentlig sektor

UiT Narvik er den eneste norske partneren i prosjektet, men søker samarbeid med aktører i næringsliv og offentlig sektor. Dette er også noe av hensikten med prosjektet. Nemlig å finne gode problemstillinger i samfunnet som kan bli til gode og bærekraftige løsninger gjennom bruk av teknologi og autonomi.

I næringslivet er alle bedrifter av interesse. Hovedsakelige fokuset ligger allikevel på små og mellomstore bedrifter, samt kommunal- og fylkeskommunal virksomhet. Dette er ofte arenaer der det er vanskelig å innføre bruk av ny teknologi.

Målsetningen er å utvikle gode prototyper som samarbeidspartnere ser nytte av og vil bruke i sin bedrift. Slik vil terskelen for å anvende avansert teknologi senkes og samfunnet får et bærekraftig løft. De gode problemstillingene vil også ofte ha til felles at de kan gjenfinnes i partnerregionene i prosjektet. Slik vil gode løsninger anvendes både i Norge, Sverige og Finland.

Droner til dybdemåling og lasting av skip

På norsk side er prosjektet i gang med tre hovedaktiviteter, der bruk av autonome droner står sentralt. Den første er et delprosjekt rettet mot LKAB i Narvik, som vil ha en teknologisk løsning for avlesning av dybdemarkører på malmskip. Dette er markører som er malt på skipets skrog i alle de fire «hjørnene» av skipet, og viser hvor dypt skipet ligger i vannet. I dag gjøres disse målingene manuelt med bruk av servicefartøy, som er både tidkrevende, kostbart og lite miljøvennlig. Gjennom SUMMATION er vi i gang med å utvikle en drone som skal gjøre denne jobben på en mye mer effektiv og sikker måte.

Den andre aktiviteten er også rettet mot et maritimt miljø og Narvik Havn. Der ønsker prosjektet å finne ut om droner er et mulig alternativ for transport av mindre last mellom skip og havn. Spesielt i de tilfellene hvor skip ligger forankret i havnebasseng i påvente av lasting og lossing. Denne perioden kan strekkes seg opp mot to uker, og da vil det være nødvendig med for eksempel påfyll av forsyninger til skipets mannskap og fordeling av post og avfallshåndtering. Dette gjøres også med servicefartøy i dag. Tanken er at droner med lastekapasitet vil kunne fungere veldig bra også til dette formålet. Begge disse aktivitetene har vist seg interessante for Luleå Havn, så når våre prototyper er satt opp og testet i Narvik vil vi gjennomføre en demonstrasjon med relevante aktører.

SUMMATION
Foto: SUMMATION

Droner som erstatter fyrverkeri

Den tredje aktiviteten er foreløpig på skissestadiet, men vil ha en stor miljøvennlig effekt. SUMMATION vil se på om hvordan små droner med lys i forskjellige farger kan benyttes for visualisering på himmelen, som et alternativ til bruk av fyrverkeri.

Dette er ingen ny løsning, og har vært benyttet ved flere store internasjonale arrangement, kanskje spesielt i Asia. Det som er spesielt for oss, er å se på hvordan dette kan innføres i partnerlandene her i nord, både med tanke på tekniske løsninger og utvikling av fornuftige forretningsmodeller som kan gjøre dette til god butikk. Luleå tekniska universitet (LTU) har lang erfaring på dette området.

Fyrverkeri er på mange måter en miljø-versting, i den forstand at det er kostbart, har forholdsvis liten nytteverdi og har et stort miljøavtrykk. Samtidig er det noe mange liker. Dersom man gjennom prosjektet SUMMATION kan lage et bærekraftig alternativ til dette gjennom bruk av droner, vil det ha stor effekt.  

Teknologi for utvidet virkelighet i Narvik

SUMMATION vil også utvikle digitale løsninger rettet mot reiselivsnæringen. Dette er aktiviteter som digitale kart, modeller og fremstilling av 3D-videoer. Her kan næringen gi folk mulighet til å bruke 3D-briller eller andre former for visualisering for å «gå gjennom» kjente turistveier i naturen.

Dette kan suppleres med bruk av teknologi for utvidet virkelighet (augmented reality) for å gi informasjon om områder med kulturell historie eller krigshistorie. Totalt vil det gi et godt alternativ til personer som kanskje ikke har mulighet til å gå lange turer. Samtidig kan det benyttes til markedsføringsformål av regionen. Prosjektets finske partner Centria har hovedrollen i denne aktiviteten. UiT vil se om dette kan anvendes på spesielle områder rundt Narvik som var sentral under andre verdenskrig.

Raymond Kristiansen, professor reguleringsteknikk ved Institutt for elektroteknologi, UiT Norges Arktiske Universitet.
Raymond Kristiansen, professor reguleringsteknikk ved Institutt for elektroteknologi, UiT Norges Arktiske Universitet.

Vi ser virkelig frem til å jobbe med dette prosjektet sammen med næringsliv, kommuner og fylkeskommuner, sier Raymond Kristiansen ved Institutt for elektroteknologi ved UiT.

Vi har så mange innovative aktiviteter å ta fatt på. Og dette er bare begynnelsen. Prosjektet varer i tre år, og vi har håp om å komme i kontakt med flere aktører som har gode problemstillinger som kan løses med avansert teknologi, avslutter Kristiansen.

Kontakt

Raymond Kristiansen,

UiT Narvik, Institutt for elektroteknologi

+47 76 96 61 96

raymond.kristiansen@uit.no

Professor reguleringsteknikk ved Institutt for elektroteknologi, UiT og norsk prosjektleder for SUMMATION

Ian Jawahir

Troms og Finnmark fylkeskommune

+47 474 55 357

ian.jawahir@tffk.no

Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Aurora