NØKS II

Prosjektets overordnede målsetting er å legge til rette for et mer miljøvennlig og karbonnøytralt transportsystem i regionen gjennom utvikling og forbedring av regionens sjøtransportsystem. NØKS II skal i tillegg stimulere til overføring av gods fra veg til kjøl. Prosjektpartnerne skal i fellesskap utvikle løsninger, verktøy og metoder som skal forbedre sjøfartens tjenestekvalitet, i tillegg til å skape nye, kostnadseffektive, sikre, fleksible og konkurransedyktige sjødistribusjonskonsepter.

Prosjektet består av tre grenseoverskridende arbeidspakker:

  • Havneutvikling og simulering
  • Tilpassede transportløsninger og skip for nærskipsfart
  • Smarte maritime logistikksystemer

En interregional gruppe av rederier, bedrifter, havner, institutter, universitet, bransjeorganisasjoner og myndigheter med representanter fra de tre land står bak prosjektinitiativet. Larvik, Grenland, Kristiansand og Borg havn er viktige samarbeidspartnere og bidragsytere, i tillegg til Vestfold, Telemark og Vest-Agder fylkeskommuner, samt Kystverket og Ocean Industry Forum Oslofjord.

Havnene i prosjektet kan trekke inn sine samarbeidspartnere ved behov. De har et nært og naturlig samarbeid med rederier, speditører og andre store, nasjonale/internasjonale logistikkaktører. Det er i tillegg ambisjoner om delprosjekter som vil bidra til å utvikle havnene i ØKS hvor deres egne premisser og behov legges til grunn.

Fra norsk side får prosjektet deltagelse av studenter fra skipsfart og logistikk, samt produktdesign. Det bidrar til å styrke den maritime satsningen, utdanningen, samt fagmiljøet ved de respektive fagområdene ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

I tillegg bidrar prosjektet til en god anvendelse av SimSam-laboratoriet i Forskningsparken, en markert og akseptert rolle i samarbeidet Markom 2020 (nasjonalt kompetanseutviklingsprogram mellom staten og de fire maritime utdanningsinstitusjonene). Prosjektet vil også bidra med anvendelig kunnskap til den videre utviklingen av havnestrukturen i Oslofjorden.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Kontakt

  • Bjørnar Thorsen

    Høgskolen i Buskerud og Vestfold

    90675616

    Send e-post

Prosjektperiode

01.09.2015 - 01.09.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 3 224 866 Kjell

Total: 1 087 803 €

Andre partnere

Kystverket Sørøst, Kongsberg Simulation, Grenland Havn IKS , Vestfold Fylkeskommune, Vest-Agder Fylkeskommune, Telemark Fylkeskommune, Kristiansand Havn K, Borg Havn IKS, Larvik Havn KS, Norlines AS, Maritimt Forum, Svenskt Marintekniskt Forum, Innovatum, Sjöfartsverket, Aalborg universitet, Port of Aalborg Business Intelligence ApS, Royal Arctic Logistics A/S, Arctic group A/S, Aalborg Havn A/S.