Cleancon fremmer bruk av utslippsfrie kjøretøy og arbeidsmaskiner i Øresund-Kattegat-Skagerrak regionen

I prosjektet samarbeider offentlige og private aktører med mål om å øke bruken av fornybar energi i offentlig og privat sektor. Utslippsfrie maskiner til bygg- og anleggsprosjekter og i kommunal drift løftes frem. Cleancon er et EU-finansiert prosjekt i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak.

Styrker konkurransekraft ved økt bruk av fornybar energi

Arbeidsmaskiner står for en stor andel av klimagassutslippene innen transportsektoren. I Oslo kommune anslår man denne andelen til 25 prosent. I Sverige var tilsvarende andel 20 prosent (i 2010). Dette vil fortsette å øke hvis ikke maskinparken tar i bruk en større andel fornybar energi. Framskrivingen som ligger til grunn for Oslo kommunes klimastrategi mot 2030 viser at utslippene fra bygg- og anleggsvirksomheten i Oslo er ventet å øke med omtrent 14 prosent i perioden 2017-2030 dersom ikke nye virkemidler tas i bruk. Dette i en periode der de totale utslippene fra transport allerede er på vei ned.

– Gjennom samarbeid over landegrensene sikrer vi styrket gjennomføringskraft og et økt nedslagsfelt i vårt klimagassreduserende arbeid med å stimulere til økt etterspørsel etter, og tilgang på, utslippsfrie arbeidsmaskiner, sier Jon Eriksen – norsk prosjekteier hos Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Cleancon jobber både med maskinprodusentene og entreprenørbransjen for å sikre at det er mulig å levere på kravene som legges inn i offentlige anbud, men også med tanke på å utfordre bransjen til å strekke seg lenger enn hva de gjør i dag. På denne måten er Cleancon med på å styrke konkurransekraften hos maskinprodusentene og i bygg- og anleggsbransjen i ØKS-regionen gjennom å øke deres evne til å tilfredsstille nye krav til utslippsfrie arbeidsmaskiner.

Katalysator for omstilling i arbeidsmaskinbransjen

Elektrifiseringen av arbeidsmaskinene kan ikke utsettes ytterligere om vi skal klare å nå målene i Parisavtalen, og det er viktig å ta i bruk de løsningene som allerede finnes i dag. Gjennom demonstrasjonsaktiviteter, kunnskapsformidling og suksesshistorier bidrar prosjektet til å sette reell fart på omstillingen av arbeidsmaskinbransjen i ØKS-regionen.

Lillestrøm kommune eier det norske demoprosjektet «Klimaambisiøs brannstasjon på Sørumsand» som er del av Cleancon. Brannstasjonen ble lagt ut som et grønt innkjøp der det miljømessig ble konkurrert på grad av utslippsfritt. Prosjektet, som hadde byggestart i august 2021, blir Lillestrøm kommunes første erfaring med utslippsfrie anleggsmaskiner. Det er svært gledelig å se at markedet responderte så positivt på utlysningen, og hva dette vil gi av utslippskutt fra en relativt kompleks byggeplass som en ny brannstasjon faktisk er.

Valgt entreprenør har i hovedsak tilbudt utslippsfrie maskiner og utstyr, med unntak av tre maskiner som går på biodrivstoff. Videre ønsker entreprenøren å ha fokus på utslippsfri transport (lastebiler) til og fra byggeplass, selv om dette ikke var et krav i konkurransen.

Denne elektriske gravemaskinen inngår i den utslippsfrie maskinparken som er i sving på Cleancon sitt demoprosjekt Lystad brannstasjon, i Lillestrøm kommune.
Denne elektriske gravemaskinen inngår i den utslippsfrie maskinparken som er i sving på Cleancon sitt demoprosjekt Lystad brannstasjon, i Lillestrøm kommune.

Norsk prosjekteier

KUNNSKAPSBYEN LILLESTRØM
Jon Eriksen
jon@kunnskapsbyen.no
+47 4142 0183

Partnerskapet består av følgende virksomheter og organisasjoner: