Kompetansetilbud fiskeri- og havbruksnæring

Prosjektet vil starte med en kartlegging av dagens situasjon på næringsutøversiden og kompetansegivingssiden, herunder se på mulige grensehinder for samarbeid på kompetansesiden mellom Norge og Sverige. Videre skal de kompetansemijø som finnes i prosjektområdet kartlegges, og manskal se på utviklingsmuligheter av disse, eventuelt også skissere etablering av nye kompetansemiljø. Det skal spesielt sees på nasjonalparkene Kosterhavet og Hvaler i denne sammenhengen.

Resultatet av initieringsprosjektet vil avklare om det er mulig å samarbeide om
kompetanseheving og kompetanseutvikling innenfor fiskeri og havbruksnæringen i regionen. Prosjektet skal være underlagt bærekraftighetstenkingen i alle ledd, og entrepenørskapstenkingen legges til grunn.

Norsk prosjekteier

Østfold fylkeskommune

Prosjektperiode

01.01.2012 - 01.08.2012

Mer om prosjektet