Grensevilt

Grensevilts mål er å legge grunnlag for en bedre grense-overskridende, inkluderende og konfliktreduserende forvaltning av elg, ulv og jerv i barskogen i Indre Skandinavia, på tvers av riksgrensen og sør for det samiske tamreinområdet. Ved en kombinasjon av ny kunnskap, nettverksbygging og økt dialog på tvers av riksgrensen vil prosjektet redusere grensebarrierer og stimulere til bærekraftig bruk av skogens ressurser som tar hensyn til de ulike interessene innenfor regionens natur- og kulturarv.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Innlandet (HINN)

Kontakt

Prosjektperiode

01.12.2017 - 30.11.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 2 720 000 Kjell

Total: 2 437 383 €