Tilbake til ditt søk

Framtidskuster – hållbar utveckling i kustsamhällen

Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster. 1) De traditionella kustnäringarnas minskande betydelse för lokalbefolkningen, 2) den expanderande turismens interaktion med kustens miljöer och människor och 3) den begynnande privatiseringen av fria fiskeresurser. En utmaning för kustsamhällen i ÖKS-regionen är att bemöta denna utveckling på ett sätt som skapar hållbar ekonomisk tillväxt. För att uppnå detta behövs kunskap kring förutsättningar för hållbar utveckling i kustsamhällen.

Projektet Framtidskuster är ett samarbetsprojekt som överskrider de tre ländernas geografiska, kulturella och ekonomiska gränser. Värdet av att utveckla strategier för en framtida gemensam kustledstriangel är såväl ekonomiskt som socialt och kulturellt. Samtliga projektpartners har olika erfarenheter av besöksnäring och hamnutveckling, men begränsas ofta av den egna organisationens räckvidd och brist på långsiktigt eller innovativt tänkande. Genom gränsöverskridande samverkan kommer projektet generera bättre resursutnyttjande och nyskapande strategier till gagn för besöksnäringen inom ÖKS-området. Genom att revitalisera det regionala kulturarvet i kombination med en gemensam historisk bakgrund bidrar projektet till industriell innovationskraft som skapar hållbar ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft, men bidrar också till att stärka livskvaliteten i de fokuserade samhällena.

Norsk prosjekteier

Vest-Agder fylkeskommune

Prosjektperiode

01.01.2010 - 31.12.2012

Budsjett

Norske IREG-midler: 2574558 NOK

Totalt: 1 449 740 €

More about the project

Øvrige partnere

Helsingborg kommun
Högenäs kommun
Centrum för turism (Handelshögskolan vid Göteborg universitet)
Kungälvs kommun
SAXO-instituttet (Københavns universitet)
Han Herred Havbåde
Øresundsuniversitetet (RUC)