Felles Fjellrev i Skandinavia

Fjellreven er en av Skandinavias mest utrydningstruede dyrearter og har lenge kjempet for å overleve i den skandinaviske fjellheimen. I Finland er den stort sett utryddet. Norge og Sverige deler en liten rest av fjellrevstammen som tidligere var langt større.

Gjennom dette prosjektet skal forvaltningsorganisasjonene i Norge og Sverige samarbeide om forvaltning, tiltak, forskning og overvåking i grenseområdet i Nordens Grønne Belte (Trøndelag). Målet er å lære av hverandres forvaltningsmetoder og spre kunnskap omkring problemstillinge. De bakenforliggende årsakene til fjellrevenes prekære situasjon har i lang tid vært utredet og forsket på, og vil fortsatt være gjenstan for mer forskning og utredning.

Fjellreven som art er ekstremt avhengig av tilgang på føde i form av smågnagere. I gode lemenår får revene mange unger, mens det i dårlige lemenår fødes få eller ingen valper. Man har imidlertid lykkes med tiltak som föring og regulering av rødrevbestander for å sikre fjellrevens eksistens. I Norge har man også gjort vellykede forsøk med utsett av dyr fra avlsanlegg. Man ser derfor nå muligheten til å hjelpe Skandinavias kanskje mest utrydningstruede art med å bygge opp igjen en levedyktig stamme.

Norsk prosjekteier

Direktoratet for naturforvaltning

Kontakt

Prosjektperiode

01.02.2010 - 31.12.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 3.494.402 Kjell

Total: 1124354 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Norsk Villreinsenter
Røyrvik kommune
Tydal kommune
Røros kommune
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Norsk institutt for naturforskning
Länsstyrelsen Jämtlands läns