Østersjøstrategien

EUs strategi for Østersjøregionen er et samarbeid mellom EUs medlemsstater rundt Østersjøen (Sverige, Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Tyskland). Strategien åpner også for samarbeid med EUs naboland i regionen (Norge, Russland og Hviterussland).

Gjennom strategien samarbeider landene rundt Østersjøen for å løse de grenseoverskridende utfordringene som regionen står overfor i dag.

Inndeling av de ulike fokusområdene i Østersjøstrategien

Østersjøstrategiens mål og delmål:

 • Redde havmiljøet
  • Rent vann
  • Rikt og levende biologisk mangfold
  • Ren og sikker sjøfart
  • Styrke samarbeidet om havrommet
 • Styrke kommunikasjonen
  • Gode transportvilkår
  • Pålitelige energimarkeder
  • Kontakt mellom mennesker
  • Styrke samarbeidet om kriminalitetsbekjempelse
 • Økt velstand
  • En foregangsregion i EUs indre marked
  • Bidra til Europa 2020-strategien
  • Forbedre regionens globale konkurransekraft
  • Klimatiltak og kriseberedskap

Samarbeidet i Østersjøstrategien skjer gjennom ulike tiltak og prosjekter. Disse retter seg mot ulike prioriterte områder, såkalte policy areas, og fire temaoverskridende områder, såkalte horizontal actions. Strategiens handlingsplan rulleres jevnlig og norske partnere er velkomne inn i alle initiativ av relevans for Norge. De ulike fokusområdene og horisontale temaene koordineres av aktører fra de åtte medlemslandene rundt Østersjøen. Kontaktinformasjon til disse finnes på strategiens hjemmesider.

Mer om Østersjøstrategien