Interreg-programmenes bidrag til FNs bærekraftsmål

Forfatter: Marte Christophersen Haugen

Interreg har de siste årene arbeidet tett opp mot FNs bærekraftsmål, og det er en bred forståelse og oppfatning om at prosjektene må bidra til å oppfylle disse målene. Grønn omstilling er helt sentralt i inneværende programperiode for 2021-2027. Gjennom Interreg får derfor norske regioner mulighet til å ta del i, og få betydelig drahjelp for å nå sine klimamålsettinger og levere på FNs bærekraftsmål. Dette arbeidet drives av en økt kunnskap og bevissthet om at globale og internasjonale problemstillinger ikke kun kan løses nasjonalt.

FNs bærekraftsmål tar sikte på å få slutt på fattigdom gjennom strategier som forbedrer helse og utdanning, reduserer ulikhet og stimulerer økonomisk vekst. Samtidig må man håndtere klimaendringer og arbeidet for å bevare hav og skog. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. De har stor innvirkning på norsk politikk, både i kommuner, i lokalsamfunnet og nasjonalt.  Bærekraftsmålene henger derfor tett sammen med Interreg-programmenes overordnede mål om å takle felles utfordringer på tvers av landegrensene. Dette for å finne felles løsninger innenfor områder som helse, miljø, forskning, utdanning, transport, bærekraftig energi og mer.

Nye behov styrker regionenes rolle

Voksende økonomiske forskjeller mellom regioner har blitt en trussel mot økonomisk framgang, sosial inkludering og politisk stabilitet i Europa. Dette har tydeliggjort behovet for å forankre FNs bærekraftsmål gjennom handling nedenfra og opp for å reflektere ulikheter på tvers av regioner og lokalsamfunn. De lokale og regionale myndighetene er identifiseres på den måten som viktige partnere for å finne løsninger for å oppnå bærekraftsmålene.

Basert på både satsingsområdene og beskrivelsene av de ulike Interreg-programmene Norge deltar i, er det tydelig at de i høy grad nå jobber for FNs bærekraftsmål. De fremmer blant annet god helse og livskvalitet, utdanning, ren energi, anstendige arbeidsvilkår og økonomisk vekst. I tillegg fremmes byer og lokalsamfunn sin rolle som viktige aktører for å bidra til å løse blant annet klimautfordringer.

I hovedsak har klimatilpasning under Interreg fokusert på felles forvaltning av natur og ressurser. Dette gjelder spesielt vannressurser som elver, innsjøer og sjøområder, samt håndtering av risiko for naturkatastrofer. Det har imidlertid vært en utvikling i retning av at disse samarbeidene også omfatter tematikk og sektorfokus som kan knyttes til grenseoverskridende klimapåvirkning. Et eksempel er felles infrastruktur og transportnettverk eller forvaltning av felles marine ressurser.

Alle Interreg-programmene bidrar på en eller annen måte til å oppnå ett eller flere av FNs bærekraftsmål. Dette er godt demonstrert gjennom de ulike programmenes målsetninger, sier Gerd Slinning, avdelingsdirektør med ansvar for blant annet internasjonalt arbeid i Regionalpolitisk avdeling i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Interreg bidrar til å redusere ulikhet

Detoverordnede målet med EUs regionalpolitikk er å jevne ut forskjellene mellom regionene i Europa. Bærekraftsmål nr. 10: Redusere ulikhet i og mellom land, er derfor særlig relevant i dette tilfellet, og da spesielt i de programmene som omfatter såkalte «lagging regions» som representerer mer avsidesliggende og perifere områder. Interreg-programmet NPA,  Nordlig Periferi Arktis, er et eksempel på dette.  

FNs bærekraftsmål nr 10 - Redusere ulikhet i og mellom land

Interreg bidrar til redusert energibruk i det offentlige

Siden FNs bærekraftsmål fungerer som en ramme for arbeidet på lokalt og regionalt nivå globalt, er det også særlig relevant for Interreg-programmene. ØKS-programmet, Øresund-Kattegat-Skagerak, er et godt eksempel på et program som tydeliggjør arbeidet for FNs bærekraftsmål. Programmet anvender målene som komponent i kommunikasjonskonseptet «Vi går over grensen». Her viser man frem hvilken nytte EU-midler utgjør i samfunnet. En del av de nye utvalgskriteriene for ØKS-programmet, er at prosjekter skal være i tråd med FNs globale bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål nr 7 - Ren energi til alle

For eksempel er innsatsområdet «Grønn økonomi» sitt spesifikke mål om redusert energiforbruk i det offentlige i tråd med mål Nr. 7: Bærekraftig energi for alle. Målene som omhandler dette med god helse og livskvalitet, anstendig arbeid og økonomisk vekst har vært særlig relevant innenfor ØKS-programmet.

Interreg fremmer god helse og livskvalitet

Mål nr. 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder, er også indirekte relevant for en del av programmene norske aktører deltar i. Dette er blant annet gjennom ulike prosjekter som setter søkelys på velferdsteknologi, folkehelse, rekrutering av helsepersonell i utkantsregioner. Interreg-program som Kolarctic og ØKS har dette med helse mer spesifikt som et punkt under deres prioriteringer og konkrete mål.

FNs bærekraftsmål nr 3 - God helse og livskvalitet

Interreg fremmer utdanning og livslang læring

FNs bærekraftsmål nr 4 - God utdanning

Bærekraftsmål nr. 4: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle, er også høyest aktuelt i alle programmene på litt ulikt vis.

Forskning og innovasjon er relevant i alle programmene. Interreg Europe og Østersjøprogrammet fokuserer også særskilt på dette med livslang læring. I tillegg er det enkelte prosjekter som fokuserer på å koble næringsliv og FoU-sektoren tettere sammen, eller jevne ut kjønnsbalansen innenfor enkelte utdanningsretninger.

Prosjektsøknader vurderes etter bærekraftsmålene

Det er tydelig at bærekraftsmålene er godt innarbeidet i samtlige Interreg-program som norske aktører deltar i. De er ikke bare vertikalt integrert, men enkelte av målene er også horisontalt integrert i de ulike programmene. Det innebærer at alle prosjektsøknader skal vurderes etter disse målene. Blant annet gjelder dette bærekraftsmål nr. 1: Utrydde alle former for fattigdom i hele verden og nr. 5: Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet.

FNs bærekraftsmål - likestilling mellom kjønnene
FNs bærekraftsmål - samarbeid for å nå målene

FNs bærekraftsmål nr. 17 har som mål å styrke gjennomføringskapasiteten, samt fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling. For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det sterke partnerskap. Norske regioner får tilgang til slike gjennom Interreg. Alle Interreg-programmene er derfor sentrale i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål.

Mål nr. 17 understreker også hvordan utfordringer løses best i fellesskap og at samarbeid er en forutsetning for å nå bærekraftsmålene. Både Interreg og bærekraftsmålene forplikter forvaltningen på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Regioner og lokalsamfunn har med tiden fått et viktig mandat og en mer fremtredende rolle som aktør for å levere på FNs bærekraftsmål.

Bærekraftsmålene er tydelig integrert i Interreg-programmene

Oppsummert kan det sies at FNs bærekraftsmål er godt integrert i de Interreg.programmene som norske regioner og aktører deltar i. Dette er demonstrert gjennom de ulike programmenes mål og målsettinger.

Det overordnede målet til Interreg og EUs regionalpolitikk er i takt med FNs bærekraftsmål. Målene er innlemmet mer overordnet på et horisontalt plan, så vel som mer konkret i de ulike programmene. Gjennom ulike fokusområder og prosjekter arbeider de ulike programmene eksplisitt med ulike bærekraftsmål. Alle bærekraftsmålene – noen i større grad enn andre – er aktuelle i de ulike programmene.

Kontakt

Gerd Slinning

Kommunal- og distriktsdepartementet, avdelingsdirektør Regionalpolitisk avdeling

+47 92 61 79 65

gerd.slinning@kdd.dep.no

Medlem i overvåkningskomiteen i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak