Tydelig budskap om Interreg til ny statssekretær i KDD

Forfatter: Ann Irene Sæternes

Østlandssamarbeidet, Vestlandsrådet og KS møtte statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo (SP) i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), til dialog om Interreg 8. mai. Delegasjonen fra fylkeskommunene ba om forutsigbarhet, og om at resten av midlene som ble kuttet i 2022 blir tilbakeført til Interreg i statsbudsjettet for 2024.

Gunn Marit Helgesen, nestleder i Østlandssamarbeidets Europaforum og styreleder i KS, la vekt på betydningen av Interreg for lokal og regional utvikling og prosjektsamarbeid med Europa i den grønne omstillingen.

Interreg viktig for verdiskaping og utvikling

– Interreg bidrar til gjennomføring av regjeringens politikk, sa Helgesen, og framhevet også at kuttet på 36 millioner kroner i 2022 ikke er så mye i det store bildet. Hun la videre vekt på at midlene har stor betydning for samfunnsutviklingen. Midlene som bevilges til norsk deltakelse i Interreg formerer seg. – Interreg er et investeringsverktøy for å drive fram den grønne og digitale omstillingen. De utløser investeringer til innovasjon og verdiskaping i hele Norge. Felles løsninger på felles utfordringer!

Kutt i Nordsjøprogrammet rammer etablerte samarbeid

Jon Askeland, fylkesordfører i Vestland fylkeskommune og leder i Vestlandsrådet, framhevet spesielt utfordringene for fylkene på Vestlandet, som ikke er en del av de grenseregionale Interreg-programmene. Han understreket betydningen av Nordsjøprogrammet for utviklingen på Vestlandet.

– Kutta i Nordsjøprogrammet er krevjande og rammar samarbeid som allereie er bygd over fleire år og øydelegg gode eksisterande partnerskap, sa Askeland. – Usikkerheit gjer norske partnarar uinteressante for ein del europeiske partnarar!

Fylkesordfører Marianne Chesak i Rogaland, deltok i møtet via Teams. Hun løftet fram betydningen av Nordsjøsamarbeidet for fylkene på Vestlandet ytterligere. For Vestlandet er blant annet samarbeidet med Nederland av stor betydning for gjennomføring av Vestlandsrådets prioriteringer og felles næringsplan. Nordsjøsamarbeidet er sentralt for arbeidet med bærekraftig vekst og utslippskutt, økt sysselsetting, havteknologier og grønn omstilling.

Østersjøsamarbeidet viktigere enn noen gang

Roger Ryberg, leder av Østlandssamarbeidets Europaforum og fylkesordfører i Viken, sluttet seg til Helgesens og Askelands innlegg, og la videre vekt på den økte betydningen av Østersjøsamarbeidet i lys av Russlands aggresjon og krigen i Ukraina.

– Norge har stor egeninteresse av at samarbeidet i regionen fortsetter, utvikles og styrkes, sa Ryberg. Han påpekte også at Interreg Nordsjø- og Østersjøprogrammene er viktige for samarbeid med Tyskland, som nå er Norges viktigste samarbeidsland i Europa. Østersjøprogrammet er også sentralt for det Nordiske og Nordisk-Baltiske samarbeidet. – Vi har mange gode eksempler å vise til fra Østersjøsamarbeidet innen tema som lokal mat, bioøkonomi, sirkulær økonomi, grønn skipsfart og miljøet i havet.

Statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo takket for klart budskap og gode innspill fra delegasjonen fra Østlandssamarbeidet, Vestlandsrådet og KS. – Internasjonalt samarbeid er viktig for utviklingene i landsdeler og distrikt i Norge, sa Prestbakmo og la vekt på at fylkeskommunene er viktige aktører.

Prestbakmo viste også til et nylig studiebesøk i Brussel, der Interreg var et av temaene. Hun tok videre opp arbeidet med Distriktsmeldingen, og framhevet regjeringens distriktsprofil der grønn omstilling, samspill mellom offentlig og privat sektor og god forvaltning av naturressursene er viktige element.

Statssekretæren kunne ikke love penger over bordet, men understreket at budskapet om betydningen av Interreg og behovet for forutsigbarhet var mottatt og vil bli tatt med inn i det videre arbeidet i departementet.

Pengene til Interreg dobles gjennom norske prosjektpartnere.
Pengene til Interreg dobles gjennom norske prosjektpartnere.

Presentasjon brukt i møtet

Betydningen av Interreg i Norge til møte i KDD 8. mai 2023 (PDF)