Grenseløse muligheter for næringslivet gjennom Interreg

På konferansen Grenseløse muligheter for næringslivet ble Interreg trukket frem. Ifølge Idar Kreutzer, internasjonal direktør i NHO har Interreg-samarbeidet vært med å realisere konkrete resultater, arbeidsplasser, tjenester, ny kunnskap, innovasjon og kultur. Mye av dette er et resultat av samarbeid mellom næringslivet og det offentlige gjennom Interreg prosjekter. EU-programmene Interreg Aurora, Sverige-Norge og Øresund-Kattegat-Skagerak fremmer samarbeid i Nord.

Næringslivet bør gå inn og understøtte initiativer. De må ta utfordringen om at norsk deltakelser er viktig og kan repliseres. Interreg er rett og slett viktig for oss, sier Idar Kreutzer, direktør internasjonalt samarbeid i NHO.

Idar Kreutzer, direktør internasjonalt NHO
Idar Kreutzer, direktør internasjonalt NHO

Norsk næringslivets styrker som inspirasjon for målrettet internasjonalt samarbeid

Under konferansen Grenseløse muligheter for næringslivet som ble avholdt i november 2023 ble det poengtert at Norsk næringsliv er representert ved ulike sektorer og bransjer med ulike formål og kulturer. Ifølge Idar Kreutzer i NHO har norsk næringsliv likevel noen åpenbare felles styrker og dermed fortrinn internasjonalt. Disse er blant annet tillitt,  demokrati, innovasjon, digital kunnskap og evne til klimaomstilling. Dette er styrker som næringslivet må trekke med seg som inspirasjon til videre målrettet samarbeid. Dette samarbeidet kan få ekstra fart gjennom deltakelse i Interreg prosjekter.

På konferansen deltok ledere fra EU, regjering og næringslivet for å formidle kunnskap og inspirasjon fra en rekke internasjonale prosjekter og bedriftseksempler.  Bak arrangementet sto NHO og forvaltningsorganisasjonene for Interregprogrammene Øresund-Kattegat-Skagerak, Sverige-Norge og Aurora. Disse er fylkeskommunene Viken , Innlandet og Troms og Finnmark.

Det er utenfor boksen magien kan skje

Sigrunn Wiggen Prestbakmo, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet snakket om hvilke muligheter som åpner seg for nordisk næringslivssamarbeid, i en verden med et krevende samarbeidsklima. Det offentlige kan legge til rette for dette. For Norge er internasjonalt samarbeid både viktig og nødvendig. Norge har en liten og åpen økonomi, og er helt avhengig av å handle med utlandet. Da trenger vi også gode og stabile samarbeidsrelasjoner til andre land på mange ulike områder, som blant annet næringsutvikling, forskning og utdanning, infrastruktur, miljø- og ressursforvaltning og tjenesteutvikling.

Interreg programmene er derfor et viktig verktøy i regjeringens politikk for å stimulere til internasjonalt samarbeid, sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene. Interreg legger til rette for samarbeid på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Prestbakmo fortalte at Interreg-programmene er grenseregionale, transnasjonale og gir unike muligheter for konkret prosjektsamarbeid. Gjennom dette samarbeidet kan vi jobbe smartere, grønnere og tettere på tvers av grensene. Dette betyr også at vi i Norge kan komme nærmere innbyggere i Europa.

Sigrunn Wiggen Prestbakmo, statssekretær i Kommunal- og Distriktsdepartementet, foto Cecilia Nilsson
Sigrunn Wiggen Prestbakmo, statssekretær i Kommunal- og Distriktsdepartementet, foto Cecilia Nilsson

Å utvikle det internasjonale samarbeidet i Norden er en viktig for å redusere grensehindere og legge enda bedre til rette for mobilitet over landegrensene. Norske bedrifter og offentlig sektor er avhengig av arbeidskraft fra våre naboland.

Interreg programmene, gir oss felles mål og retning for å løse vår tids kanskje største samfunnsutfordring: grønn omstilling og utvikling av et bærekraftige samfunn. Vi vil ha fokus på å gå fra «Brain drain til brain circulation», sa statssekretær Sigrunn Wiggen Prestbakmo.  

Interreg er et viktig verktøy for regional utvikling og Interreg Sverige-Norge prosjektet Green Flyaway som har utviklet elfly og droner ble trukket frem. Statssekretæren trakk poengterte at prosjektet Green Flyaway og andre gode eksempler presenteres på Interreg.no. Dette er en nettside som vil inspirere gjennom å presentere erfaring og resultater fra Interreg-prosjekter med norske partnere.

Les mer om prosjektet Green Flyaway her: Green Flyway skaper testsenter for elfly på lik linje med testmiljøer for biler – Interreg.no

Norsk næringsliv må bruke Interreg som et verktøy for utvikling, vekst og nye innovative løsninger. Husk, det er utenfor boksen magien kan skje, avsluttet Prestbakmo.

skjermdump av forsiden på Interreg.no

Millioner fra Interreg fører til milliardinvesteringer

Noen millioner fra Interreg programmer har ført til milliardinvesteringer, sier Magnus Schönning, programsjef for Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak. Vi kan vise til 450 nye foretak og over 1000 start-ups. I tillegg har et stort antall mennesker fått heltidsjobber. Interreg programmene er til for å hjelpe mennesker i Norden i hverdagen, legger Schønning til.

Interreg Aurora og Sverige-Norge programmene fører også til samarbeid over grensene mellom Norge og Sverige og i nordområdene mellom Norge, Sverige, Finland og Sápmi.  Programmene finansierer satsinger som ellers ikke hadde blitt startet – dette gjelder alle de tre programmene. Det settes søkelys på konkrete satsinger og tiltak.

Det er viktig å tenke utenfor boksen. Det er en del av det å være grenseløs, sier Schönning.

Det er også viktig å bidra til at kloke mennesker får penger til  å gjennomføre kloke prosjekter, legger prosjektrådgiver Erlend Malmer i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak til.

Erlend Malmer og Magnus Schönning Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak
Erlend Malmer og Magnus Schönning Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

330 barn er født med hjelp fra Interreg

Det er født 330 barn gjennom et Interreg ØKS prosjekt som har som mål å motvirke ufrivillig barnløshet.

Les mer:  7, 5 millioner pasienter har fått bedre behandling takket være Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak – Interreg.no

Gode eksempler på Interreg-prosjekter

Trine Kopstad Berentsen, Solenergiklyngen
Trine Kopstad Berentsen, Solenergiklyngen

Solenergiklyngen og prosjektet ecoINSIDE

Interreg Sverige-Norge prosjektet ecoINSIDE har fremmet klimadrevet tilvekst i Indre Skandinavia. Prosjektpartene har stimulert bedrifter og organisasjoners FoU- og innovasjonsevne gjennom samarbeid i grenseregionene. Gjennom en rekke innovasjonsprosjekter har det blitt satset på energiparker over grensen. I Norge er solenergianlegget, Akershus energipark i Lillestrøm, utviklet med støtte fra Interreg.

Prosjektene har bidratt til både verdiskapning og til å løse miljø- og klimautfordringer spesielt ved hjelp av satsing på solenergi. Solenergiklyngen er en offisiell næringsklynge og dette er et direkte produkt av Interreg-prosjektet, sier norsk prosjekteier og direktør for Solenergiklyngen Trine Kopstad Berentsen.

Les mer: Solklyngen er et Interreg-produkt – Interreg.no

Norway Healthtech og prosjektet HealthTech Nordic

Norway Healthtech har gjennomført nordiske prosjekter for å utvikle helseteknologi i over 10 år. Interreg Øresumd-Kattegat-Skagerak har vært viktig i denne utviklingen gjennom prosjektet HealthTech Nordic – et verdensledende fellesskap av helseteknologiselskaper.

Bent-Håkon Lauritzen Norway Healthtech Foto Cecilia Nilsson
Bent-Håkon Lauritzen Norway Healthtech Foto Cecilia Nilsson

Vi kan sammen forandre hvordan vi ser på helsetjenester og hvordan verden bryr seg om helse. Skal vi lykkes i verden og i et svært kompetent marked, må vi samarbeide i Norden. Interreg har således vært avgjørende for de resultatene vi har oppnådd, sier Bent-Håkon Lauritzen, programleder i Norway Healthtech.

Norway Healthtech og prosjektet HealthTech Nordic bringer sykehus, kommuner, selskaper, organisasjoner, investorer og tjenesteleverandører sammen for å sikre utvikling og skalering av nye løsninger.

I dette arbeidet er næringsperspektivet avgjørende. Helse er en offentlig oppgave, men vi er i tillegg avhengig av gründere som etablerer en helsenæring. Prosjektene våre opererer dermed i skjæringspunkt mellom produktutvikling og offentlige tjenester. Fra 2014 har Interreg-prosjektene bidratt til over 10 000 jobber og mer enn 330 medlemsbedrifter.  

Interreg-prosjektet Healthteck Nordic ble nominert til European Entreprise Promotion awards – altså «Beste Europeiske prosjekt» i 2022.

Bent-Håkon Lauritzen, programleder i Norway Healthtech forteller om en betydelig internasjonal aktivitet med hele 24 prosjekter. Interreg og HealthTech Nordic ligger i forkant.

Ler mer: HealthTech Nordic nominated to award for the best European projects – which support startups and entrepreneurship! – HealthTech Nordic

Visit Arctic - bilde av samer på en snøskuter i vinterlandskap
Karasjok Camping samisk reiseliv Foto Ørjan Bertelsen

Nordnorsk Reiseliv og prosjektet Arctic Europe Tourism Cluster

Det nye reiselivsprosjektet Arctic Europe Turism Cluster støtter bedrifter i reiselivsbransjen slik at de kan fornye turismen på tvers av grensene i Arktis. Med finansiering fra Interreg Aurora skal bransjen bli sterkere og mer bærekraftige i møte med raske endringer og fremtidige forventninger.

Med støtte fra Interreg Nord (forgjengeren til Interreg Aurora) ble det gjennomført samarbeidsprosjekt på reiseliv i Arktiske strøk kaldt Visit Arctic Europe. Utgangspunktet var at det burde være større muligheter for å ta en større andel av markedet ved å samarbeide. Ifølge Trond Øverås i Nordnorsk Reiseliv fikk Svensker og Finner ting på plass ganske tidlig, mens Norge hang etter på grunn av norske regler og offentlig tungroddhet. Det er allikevel oppnådd betydelige resultater siden oppstart gjennom 3 prosjekter, til sammen 210 reiselivsbedrifter og mer enn 400 nye jobber i reiselivsbransjen.

Prosjektet Visit Arcic Europe vant «The Arctic Award” I 2017: The first winners of the Arctic Project Awards

Les om Visit Arctic Europe har skapt 400 nye reiselivsjobber – Interreg.no og det pågående prosjektet Arctic Europe Tourism Cluster – Interreg Aurora

Interreg programmer med gjennomslagskraft i Norden

De tre Interreg-programmene Aurora, Sverige-Norge og Øresund-Kattegat-Skagerak (ØKS) har alle fokus på grenseregionalt samarbeid i Norden.

Interreg ØKS

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak alene bringer sammen 3 land, 11 regioner, 290 kommuner og over 10 millioner innbyggere. De dekker urbane områder som Oslo, Kjøbenhavn, Gøteborg og Malmø.

Prosjektene arbeider med samfunnsutfordringer som faller innenfor fire satsingsområder: Innovasjon og entreprenørskap, Grønn omstilling, Transport og mobilitet og Grenseløst arbeidsmarked.

Interreg Sverige Norge

Interreg Sverige-Norge programmet består av to land, 8 regioner, 100 mil grense gjennom programmets geografi og i underkant av 3 millioner innbyggere. Programmets geografi kjennetegnes av små og mellomstore tettsteder omgitt av landlige og tynt befolkede områder.

Mye av geografien består av skogsområder, fjellområder, elver og innsjøer. De mer sentrale områdene kjennetegnes av større bolig- og arbeidsmarkedsregioner langs grensen. Dette gjelder særlig de sørlige delene av programområdet.

Programmet fokuserer på et tosidig samarbeid mellom grensefylker langs den norsk-svenske grensen. Visjonen er bærekraftig utvikling og omstilling i en attraktiv grenseregion uten grensehindringer. Gjennom samarbeidet skal regionen bli smartere, grønnere, sterkere og mer sosial.

Interreg Aurora

Interreg Aurora programmet består av 3 land, 11 regioner som dekker totalt 570 000 km2 og 2,3 millioner innbyggere, inkludert delområdet Sápmi. Aurora-området er stort og rommer en blanding av tynt befolkede områder i nord med mer tett befolkede områder i sør.

Den demografiske utviklingen i området vil trolig merke en generell befolkningsnedgang, selv om noen kystområder har en prognose for vekst. Befolkningen blir eldre, noe som fører til at en mindre andel er i yrkesaktiv alder over tid, særlig i distriktene. Dette fører blant annet til dårligere forutsetninger for å kunne møte næringslivets behov for arbeidskraft, for å opprettholde et tilfredsstillende tjenestetilbud, og for å oppnå en kritisk masse.

Samene er et urfolk i Finland, Norge, Sverige og Nordvest-Russland. Selv om samene er splittet av de formelle statsgrensene, er de ett folk, forent av kulturelle og språklige bånd og en felles identitet. Samene har som urfolk rett til selvbestemmelse både nasjonalt og på tvers av landegrenser og retten til å leve som samer.

Det overordnede målet med Interreg Aurora-programmet er å bidra til samarbeid på tvers av landegrensene, og dermed styrke programområdets konkurransekraft, bærekraft og attraktivitet gjennom sosial inkludering, digitalisering og grønn omstilling.

Alle kan redde verden. Litt.

Visekonsernsjef Thomas Sund presenterte The Plus, som jobber for å bli verdens mest bærekraftige møbelprodusent. De har fabrikker og kontorer på begge sider av grensen mellom Norge og Sverige. Nærmere bestemt på Magnor i Norge og i Torsby i Sverige.  The Plus skal vise at selv industri kan være grønn. De har blant annet utviklet og produsert verdens første benk med fossilfri stål. Denne inngår i et konsept for møbler til sosiale møteplasser utendørs.

Thomas Sund, visekonsernsjef The Plus
Thomas Sund, visekonsernsjef The Plus Foto: Cecilia Nilsson

Kult design er viktig i tillegg til bærekraft. På Manor er fire typer fabrikker satt sammen til et plusstegn. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å vise ungdommen at industrien kan være en del av løsningen for fremtiden, sier Thomas Sund, visekonsernsjef The Plus.

På den måten tenker vi at alle kan redde verden. Litt.

Kontakt

Helmik Slora Kristiansen

Innlandet fylkeskommune

+47 47 02 86 18

helmik.slora.kristiansen@innlandetfylke.no

Sekretariatsleder Interreg Sverige-Norge
Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune

Ian Jawahir

Troms og Finnmark fylkeskommune

+47 474 55 357

ian.jawahir@tffk.no

Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Aurora

Thomas André Hansen

Norsk forvaltende organisasjon

+47 99 59 96 29

thomashan@viken.no

Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak