Green Flyway skaper testsenter for elfly på lik linje med testmiljøer for biler

Prosjektet Green Flyway tilrettelegger for testing av elfly og droner i luftkorridoren mellom Røros og Østersund. Videre skal prosjektet etablere testmiljøer på flyplassene på de samme stedene for å finne mulige standardløsninger for ladeinfrastruktur, luftfartskontroll og annen teknologi knyttet til luftfart.

Sikter mot kommersiell drift av testområder for elfly

Testarenaen skal utformes, kvalitetssikres og testes i tett samarbeid med testmiljøer fra produsenter, underleverandører og myndigheter. Videre skal det utvikles tilpasset markedsføring mot disse målgruppene. Visjonen er å skape en testsentra for elfly på begge sider av grensen mellom Norge og Sverige, på lik linje med det vellykkede testmiljøet for biler. Etter avsluttet prosjekt er målet kommersiell drift.  

Få tilgjengelige områder for testing av luftfartøyer

Før oppstart av prosjektet fantes det svært få områder der testing og utvikling av autonome luftfartøyer kan finne sted. Områder der man kan fra fly fra ett sted til et annet var enda sjeldnere. Testing har som oftest foregått tett inntil produsentenes nærområder. Dess lenger ut i forsknings- og utviklingsprosessen man kommer, dess mer nærliggende er det å tro at også utenlandske produsenter vil måtte ha egnede testområder. På disse testområdene bør det være etablert infrastruktur som flyplasser, luftromsovervåkning med god tilgang til både menneskelige og teknologiske ressurser.

Gjennom forberedende arbeideer ble det konkludert med at etablering av et testområde mellom Røros og Østersund sannsynligvis er realiserbart. Videre vil en slik etablering kunne gi ringvirkninger for både etablerte virksomheter og stimulere til nyetableringer, samt forskning og utvikling i hele Midt-Skandinavia. En forventet effekt er at dette området kan bli Midt-Skandinavias svar på Arjeplog, Sveriges mest internasjonale kommune i perioden november til april. I dette tidsrommet ankommer rundt 3000 personer for å teste ut biler. Disse bidrar til årlig omsetning på ca. 1,5 milliarder.

-Gjennom Green Flyway er det nå etablert en testarena i Røros. I tett samarbeid med prosjektet flyr gründerselskapet Aviant fra Røros til Trondheim og flere arenaer og ruter er under planlegging, sier Guri Heggem, rådgiver og prosjektleder i Rørosregionen Næringshage.

Guri Heggem, rådgiver og prosjektleder i Rørosregionen Næringshage
Guri Heggem, rådgiver og prosjektleder i Rørosregionen Næringshage

Internasjonal testarena for grønn luftfart

Gjennom å bygge opp en teststasjoner med endepunkt i hvert sitt land åpnes det opp en internasjonal testarena. Effektene vil derfor på lengre sikt være store ved at vi her får mulighet til å teste ut luftfartstrafikk over lengre avstander og i internasjonalt luftrom. Arbeidet som gjøres med flyplassene vil også få ringvirkninger for andre flyplasser.

Det brukes i dag mange forskjellige tjenester på bakken ved en flyplass. Ved å bygge ut og teste infrastruktur for lading og få dette til å bli en operativ kommersiell tjeneste, vil dette også åpne opp for å tilpasse bakke/handlingstjenestene på flyplasser til å bli klimanøytrale og bærekraftige.

[faktaboks tittel=» Status for Green Flyway per november 2021, noen eksempler:

«]

Status for Green Flyway per november 2021, noen eksempler:

[/faktaboks]

Relevante lenker og kontakter for mer informasjon

Norsk hjemmeside: https://greenflyway.no/
Svensk hjemmeside: https://www.greenflyway.se/
Om prosjektet på norsk: https://www.greenflyway.se/about-green-flyway/pa-norsk.html
Mange partnere: https://www.greenflyway.se/about-green-flyway/partners/

Kontaktperson:
Guri Heggem
Rådgiver og prosjektleder
Rørosregionen Næringshagew
Mobil: 91 51 07 08
Epost: guri.heggem@roroshagen.no