LARS hjelper offentlig sektor med smarte spesialiseringer

Gjennom Interreg-prosjektet LARS (Learning Among Regions of Smart Specialisation) jobber partnere fra syv land med å bistå offentlig sektor av smarte spesialiseringsprosesser i hver sine respektive regioner. Videre bidrar prosjektet til å etablere innovasjonsnettverk på tvers av de deltakende landene i Østersjøregionen.

Prosjektet hjelper til med å identifisere og iverksette løsninger som møter utfordringen med fragmenterte regionale innovasjonssystemer. Dette gjelder særlig innen blå sektor, bio- og sirkulærøkonomi, avanserte produksjonsmetoder, samt innovasjon og teknologi for økt energieffektivitet.

Med i prosjektet deltar prosjektpartnere fra Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Polen, Litauen og Latvia. Fra norsk side er Oppland fylkeskommune prosjekteier. LARS delfinansiert av Østersjøprogrammet og har status som flaggskipprosjekt under Østersjøstrategien.

LARS bistår offentlige myndigheter i land rundt Østersjøen med smarte spesialiseringsprosesser. Bildet er tatt i forbindelse med prosjektets kick-off ved Universitetet i Vaasa i Finland.

Smarte spesialiseringsprosesser
Smart spesialisering er et policy-konsept i EU, og kan beskrives som både en strategi og en arbeidsmetode for å få større effekt ut av offentlig støtte til forskning og utvikling (FoU). Ved Smart spesialisering tar regioner og nasjoner utgangspunkt i sin særegne og stedsbaserte styrke for å drive fram innovasjonsbasert vekst. Forskere, næringsliv og offentlig sektor samarbeider på områder hvor man sitter med mye felles kompetanse, og hvor læringsutbyttet er stort.

I tråd med unionens ambisjoner opplever medlemslandene i EU og EØS en stadig tettere sammenveving av tjenester, innovasjon, næringsliv, kunnskap og teknologi. Med dette kommer også nye muligheter for regional utvikling. Derfor er behovet stort innen offentlig sektor for kompetanseheving ved smarte spesialiseringsprosesser.

Gjennom Østersjøstrategien samarbeider landene rundt Østersjøen for å løse de grenseoverskridende utfordringene som regionen står overfor i dag.

LARS bistår offentlige myndigheter med å samkjøre prosesser innen smart spesialisering gjennom transnasjonal læring. Regionale innovasjonssystemer er forskjellige, men potensialet er stort for grenseoverskridende kunnskapsutveksling. På sikt kan samarbeidet mellom smart spesialiserte regioner danne grunnlaget for egne «makroregionale strategier».

 

Seks delmål
Prosjektpartnerne har identifisert seks steg/delmål som skal gjennomføres i løpet av prosjektperioden.

Kartlegger verdikjeden
I løpet av prosjektperioden blir funnene presentert gjennom fem nyhetsbrev som publiseres med jevne mellomrom. Første nyhetsbrev ble publisert i august i år.

Så langt har fokuset vært på å kartlegge verdikjeden som står i senter for smarte spesialiseringsprosesser i hver region. Denne kartleggingen har resultert i mer eksplisitt kunnskap om styrker og svakheter ved ulike nivåer av verdikjeden, samt nøkkelaktører og deres ulike roller i verdikjeden.

Et flaggskip for innovasjon og utvikling
LARS er et flaggskipprosjekt for EUs strategi for Østersjøen. Gjennom strategien samarbeider EUs medlemsstater rundt Østersjøen (Sverige, Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Tyskland). Strategien åpner også for samarbeid med EUs naboland i regionen (Norge, Russland og Hviterussland).

Implementering av smarte spesialiseringsprosesser er viktig for innovasjon og utvikling. På denne måten bidrar LARS til å styrke regionen konkurransekraft.

LES MER: Hva vet du om Østersjøstrategien?