Samarbeid mellom broderfolk

Styringskomiteene i de tre delområdene Nordens Grønne BelteIndre Skandinavia og Grenseløst Samarbeid godkjente i april til sammen 16 samarbeidsprosjekt mellom partnere i Norge og Sverige. Nå har programmets overvåkningskomité besluttet at ytterligere tre prosjekter får støtte. Disse prosjektene omfatter flere delområder.

Innovative miljøer: Svandinavian Heartland – Business Improvment

Med Scandinavian Heartland – Business Improvement videreføres samarbeidet mellom Fjellregionen i Norge og kommunene i nordre del av Dalarna i Sverige. Prosjektet skal legge til rette for økt innflytting og sysselsetting i regionen gjennom tiltak som bidrar til økt internasjonal konkurransekraft, utnytte verdiskapingspotensialet blant flyktninger og «livsstils-migranter», skape nye samarbeidsformer mellom bedrifter og offentlig sektor.

Prosjektet består av ulike arbeidspakker, hvor en eksisterende bedrift eller forskningsinstitusjon har ansvar for gjennomføring og erfaringsformidling:

• Partnerskap for kunnskapsoverføring
• Skreddersydd masseproduksjon
• Business Improvement District
• Flerkulturell verdiskaping
• Tidlig dialog i anskaffelser
• Formidling, kommunikasjon og metodeutveksling

Länsstyrelsen i Dalarna og Fjellregionen er prosjekteiere på henholdsvis svensk og norsk side. Totalbudsjettet er på 2 221 773 euro, hvorav i overkant av 902 273 euro er støtte fra EUs fond for regional utvikling (ERDF) og norske Interreg-midler. Prosjektperioden er 3 år.

Små og mellomstore bedrifter: IDA

IDA – Internasjonalisering, Destinasjonsutvikling og Attraksjonskraft – skal styrke besøks- og opplevelsesnæringen i Värmland, Østfold, Akershus og Hedmark. Næringen preges i dag av hard konkurranse, og mange små og mellomstore reiselivsbedrifter har vansker med å hevde seg på det internasjonale markedet. Tiltak som fremmer bedrifts-, produkt- og markedsutvikling skal øke forutsetningene for flere livskraftige og attraktive reiselivsbedrifter. Prosjektet skal også øke graden av grenseoverskridende samarbeid mellom bedrifter og organisasjoner innen temaområdene naturturisme, kulturturisme og arrangementer.

Destinasjonsselskapene Visit Värmland og Visit Hedmark er prosjekteiere. Totalbudsjettet er på 1 604 442 euro, hvorav 802 221 euro er støtte fra EUs fond for regional utvikling (ERDF) og norske Interreg-midler. Prosjektperioden er 3 år.

Sysselsetting: Grenseløst VADH – bygger broer og river hinder

Prosjektet har som overordnet målsetting å utvikle en samarbeidssstruktur for byggebransjen som sikrer fremtidig tilførsel av kompetanse. Prosjektets målgrupper er ungdom med interesse for byggesektoren, elever i videregående skoler, lærlinger, ufaglærte, lærere, skoleledere, studenter, bedrifter i bygg- og anleggssektoren, bransjeorganisasjoner og offentlige aktører med ansvar for utdanningssystemet.

Prosjektet prioriterer tiltak innen temaene rekruttering, samhandling mellom skoler og næringsliv, livslang læring og mobilitet.

Prosjekteiere er Byggutbildning Star i Dalarna AB og Akershus fylkeskommune. Totalbudsjettet er på 1 750 997 euro, hvorav 850 498 euro er støtte fra EUs fond for regional utvikling (ERDF) og norske Interreg-midler. Prosjektperioden er 3 år.

Om Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge er et formelt sju-årig samarbeid mellom fylkeskommunene ved grensen, de svenske naboregionene, den norske- og svenske regjeringen og Den europeiske union.
Målene med Interreg Sverige-Norge er å redusere grensens barriere-effekter og å utvikle og utnytte grenseregionenes samlede ressurser for å oppnå en bærekraftig utvikling og en balanse mellom storbyregioner og mer perifere regioner.

VA_sverige-norge_programgeografi_650px

Programgeografien for Sverige-Norge-programmet omfatter 2,5 millioner mennesker i 108 norske og 61 svenske kommuner.