Bygger grenseregionene sammen

Den 29. april ble det holdt møte i styringskomitéen for Interreg Sverige-Norge i grenseregionen Indre Skandinavia, der Hedmark, Øvre- og Nedre Romerike i Akershus og Indre Østfold deltar sammen med Dalarnas- og Värmlands län. Styringskomiteen innvilget støtte til seks grenseoverskridende prosjekter:

Prosjekter som fikk støtte i innsatsområdet Innovative miljøer:

Music Innovation Network Inner Scandinavia (MINS) 2015 – 2018

Music Innovation Network Inner Scandinavia skal med utgangspunkt i musikkstudiene ved HiHm avd. Rena, Karlstads Universitet og internasjonale partnere i Manchester, Nashville og ved New York University, støtte forskning, innovsjon og samarbeid i musikkbransjen i grenseregionene. Media, underholdning og musikk spiller en stadig viktigere rolle for økonomi og verdiskaping i en digitalisert og globalisert verden. I projektet inngår støtte til utdanninger, studentutveksling, mentorprogram, utvikling av bransjenettverk og bedriftsetableringer.

Prosjekteiere er Høgskolen i Hedmark og Karlstads Universitet. Det samlede budsjettet er 4 345 000 NOK og 8 691 000 SEK. Prosjektperioden er 3 år.

IMTRIS (Innovasjon med tre i region indre Skandinavia)

Med IMTRIS skal Indre Skandinavia samlet ta et lederskap i utviklingen av en grønn økonomi, en bio-økonomi tuftet på fornybare ressurser, forskning og innovasjon. IMTRIS skal skape et tettere samarbeid mellom næringslivet og akademia – universitetet og høgskolene – i grenseregionene.

IMTRIS skal drive forskning og innovasjon innenfor følgende FoU-områder:
• Tre i konstruksjoner, produkter og tjenester
• Emballasje: Design, egenskaper og funksjoner for bærekraftig utvikling
• Skogsindustrielle prosesser og systemer

Prosjekteiere er Høgskolen i Oslo og Akershus og Karlstads Universitet. Det samlede budsjettet er 6 000 000 NOK og 9 202 000 SEK. Prosjektperioden er 3 år.

EcoINSIDE

EcoINSIDE er et nytt eksempel på at grenseregionene i Indre Skandinavia samlet har tatt et lederskap i praktisk gjennomføring av klimapolitikken, med sikte på å nå internasjonale, nasjonale og regionale målsettinger for reduksjoner i klimagassutslipp. I prosjektet arbeider grenseregionens fremste kunnskapsmiljøer innen fornybar energi; Kunnskapsbyen Lillestrøm, Tretorget-gruppen i Hedmark, Värmland Arvika Glava Energy Centre og Teknikdalen i Falun og Borlänge – med bred deltakelse fra næringslivet, innen prioriterte områder i klimapolitikken:
• Solenergi og energisystemer
• Bærekraftige bygg
• Handtering av restressurser

Prosjekteiere er Kunnskapsbyen Lillestrøm og Arvika kommune. Det samlede budsjettet er 16 379 500 NOK og 21 648 000 SEK. Prosjektperioden er 3 år.

Prosjekter som fikk støtte i innsatsområdet Små og mellomstore foretak:

Grenseløst entreprenørskap – entreprenørskap mellom skole og næringsliv over landegrenser

Grenseløst entreprenørskap tar tak i situasjonen med lav etableringsfrekvens i grenseregionene sammenlignet med de skandinaviske storbyregionene. Entreprenøren har en sentral funksjon i økonomien. Det å kunne etablere eget foretak eller bidra til innovasjon i eksisterende virksomhet innen så vel offentlig, frivillig som privat sektor, kan læres og trenes. Partene vil engasjere 11 400 elever, 1 000 skoleansatte og 1 000 mentorer fra næringslivet i drift av ungdomsbedrifter i Akershus, Hedmark, Dalarna og Värmland.

Prosjekteiere er Ungt Entreprenørskap Hedmark og Ung Företagsamhet i Dalarna. Det samlede budsjettet er 10 872 620 NOK og 14 362 632 SEK. Prosjektperioden er 3 år.

Scandinavian Mountains – internasjonal reiselivsnæring i SITE-regionen

Scandinavian Mountains er en grenseoverskridende satsing på bærekraftig og internasjonalt orientert reiseliv som vekstnæring i SITE-regionen (Sälen, Idre, Trysil og Engerdal). Prosjektet skal virke på områdene:
• Eksportmodne foretak og destinasjoner.
• Lokalt entreprenørskap, bidra til etablering av nye foretak og innovative tilbud for det internasjonale markedet.
• Bærekraft og sertifisering, med mål at hele SITE-regionen sertifiseres som «Bærekraftig reisemål».
• Offentlig infrastruktur-samarbeid, sikre god service for den internasjonale gjesten og fjerne grensebarrierer innen brann, redningstjeneste, politi, helsesektor, toll og transport.

Prosjekteier er Trysil kommune og Malung-Sälens kommune. Det samlede budsjettet er 4 575 000 NOK og 7 425 000 SEK. Prosjektperioden er 3 år.

Prosjekt som fikk støtte i innsatsområdet Bærekraftig infrastruktur:

Green Drive Region

Green Drive Region er en grenseoverskridende satsning på fossil-uavhengig transport i Indre Skandinavia. Prosjektet skal bidra til at 10 % av kjøretøyparken i Akershus, Hedmark, Värmland og Dalarna blir fossiluavhengig fra år 2018, noe som innebærer en reduksjon av CO2-utslipp på ca 150 000 tonn/ år.

Prosjektet skal formidle kompetanse og strategier for en fossilfri kjøretøypark med tilhørende infrastruktur i offentlig sektor, bedrifter og organisasjoner i grenseregionene og bidra til økt etterspørsel etter alternativer til fossile drivstoff. Med støtte til miljøvennlig virksomhet i transportsektoren fremmes bedrifter med nye løsninger samtidig som avhengigheten av fossilt drivstoff reduseres, en omstilling som i sum også kan bidra positivt til økonomien.

Green Drive Region skal i tillegg gi muligheter til testing av kjøretøy drevet av el-, hydrogen- og biodrivstoff og utveksling av erfaringer mellom kunnskapsmiljøer, forbrukere og myndigheter i begge land.

Prosjekteiere er Kunnskapsbyen Lillestrøm og Region Värmland. Det samlede budsjettet er 9 860 000 NOK og 16 493 690 SEK. Prosjektperioden er 3 år.

Om Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge er et formelt sju-årig samarbeid mellom fylkeskommunene ved grensen, de svenske naboregionene, den norske- og svenske regjeringen og Den europeiske union.
Målene med Interreg Sverige-Norge er å redusere grensens barriere-effekter og å utvikle og utnytte grenseregionenes samlede ressurser for å oppnå en bærekraftig utvikling og en balanse mellom storbyregioner og mer perifere regioner.