Ung innovasjon i fokus

Styringskomiteen for delområdet Grenseløst samarbeid godkjente to prosjekter under sitt møte 21. april. Et av prosjektene fikk støtte innen innsatsområdet sysselsetting:

Scandinavian Science Cluster – Grenseløs kompetanse og kommunikasjon

Unge mennesker står i sentrum for prosjektet, som har som mål å øke grenseoverskridende arbeidsmobilitet. Gjennom å utvikle vitensentre skal prosjektet legge til rette for arenaer hvor vitenskaps- og teknologiinteressert ungdom matches med bransjens behov for arbeidskraft.
Scandinavian Science Cluster gjennomføres med partnere fra industri, akademia og offentlig sektor. Prosjektet skal også investere i teknologi, opplæring og faglig utvikling av lærere i ingeniør- og realfag, samt arrangere teknologileirer og -konkurranser for unge mennesker. Prosjektet bygger på en felles analyse av arbeidsmarkedets kompetansebehov nå og i årene som kommer.

Innovatum Science Center AB og Inspira er prosjekteiere. Totalbudsjettet er på 3 606 848 euro. 50 prosent av prosjektbudsjettet er finansiert gjennom EUs fond for regional utvikling (ERDF) og norske Interreg-midler. Prosjektperioden er tre år.

Ett prosjekt fikk støtte innen innsatsområdet innovative miljøer:

Grønn vekst – skog

Nordisk ministerråd har identifisert storbyområdet Fredrikstad/Sarpsborg som et særlig interessant område for utvikling av biokjemi, bærekraftig produksjon og bruk av naturressurser. Prosjektet skal gjennom et detaljert forstudie undersøke muligheter for synergier på tvers av grensen, og mellom bedrifter og FoU-miljøer innen skogbruk og treindustri.

Fokus for prosjektet er å kartlegge regionens utviklingspotensial innen utvikling av nye tre-baserte materialer. Prosjektet skal også etablere nettverk mellom ulike aktører og konkrete prosjektideer, samtidig som trevirke skal løftes fram som råvare for ulike målgrupper.

Svinesundkomiteen er prosjekteier. Totalbudsjettet er på 151 882 euro. 50 prosent av prosjektbudsjettet er finansiert gjennom EUs fond for regional utvikling (ERDF) og norske Interreg-midler. Prosjektperioden er ni måneder.