Nordens Grønne Belte: Disse fikk støtte

Styringskomiteen godkjente prosjektene under sitt møte 20. april. Fire prosjekt fikk støtte innen innsatsområdet innovative miljøer:

GRENI 2 – Grønt entreprenørskap og innovative miljøer i Midt-Norden: Kunnskaps- og modellutvikling

Prosjektet bygger på erfaringer fra forprosjektet GRENI, som ble gjennomført i perioden 2013 til 2014 i samarbeid mellom Mittuniversitetet og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Prosjektet har som må å utvikle gode modeller for samarbeid mellom grønne næringer i området. Det vil omfatte arbeid med å løfte frem gode eksempler og skape nye plattformer for samarbeid. I prosjektet deltar også Torsta AB, Mid Sweden Science park, Örnsköldsvik kommune og Companion Jämtland fra svensk side, mens norske prosjektpartnere er Mære landbruksskole, Skjetlein kompetansesenter, Proneo AS og Steinkjer Næringsselskap.

Prosjekteiere er Mittuniversitetet og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Totalbudsjettet er på 604 546 euro. 50 prosent av prosjektbudsjettet er finansiert gjennom EUs fond for regional utvikling (ERDF) og norske Interreg-midler. Prosjektperioden er 2 år og 8 måneder.

Innovasjonsrettet forskning og utdanning i sensorteknologi

Mittuniversitetet og Høgskolen i Sør-Trøndelag skal samarbeide for å øke samarbeidet mellom bedrifter og forskning innen anvendt sensorteknologi. Prosjektet er spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter som ellers vil ha få muligheter til å selvstendig drive avansert forskning. Prosjektet har til sammen 20 teknologiselskaper i Norge og Sverige på partnersiden.

Prosjekteiere er Mittuniversitetet og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Totalbudsjettet er på 1 746 354 euro. 50 prosent av prosjektbudsjettet er finansiert gjennom EUs fond for regional utvikling (ERDF) og norske Interreg-midler. Prosjektperioden er 3 år.

Energismarte idrettsanlegg

Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund og Nord-Trøndelag idrettskrets har gjennom et forprosjekt utviklet et verktøy for å måle og forbedre energieffektiviteten i idrettsanlegg. Det nye prosjektet har som mål å spre verktøyet, drive utdanning og gi råd til eiere av idrettsanlegg, samt å senke volumet av innkjøpt elektrisitet og karbonutslipp med 25 %.

Mittuniversitetet, NTNU, kommuner og kraftselskap deltar på partnersiden. Totalbudsjettet er på 1 778 050 euro. 50 prosent av prosjektbudsjettet er finansiert gjennom EUs fond for regional utvikling (ERDF) og norske Interreg-midler. Prosjektperioden er 3 år.

Grenseoverskridende samarbeid for sikkerhet 2

Mittuniversitetet og Høgskolen i Nord-Trøndelag leder prosjektet, som har som mål å fjerne hindringer for effektiv krisehåndtering over grensen. Med mål om økt sikkerhet for befolkningen i Jämtland og Nord-Trøndelag skal prosjektet blant annet utvikling av metodisk og teknisk støtte til å gjennomføre beredskapsøvelse på en mer distribuert og mer effektiv måte.

Partnere inkluderer blant annet politi, redningstjeneste og Røde Kors. Prosjekteiere er Mittuniversitetet og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Totalbudsjettet er på 666 460 euro. 50 prosent av prosjektbudsjettet er finansiert gjennom EUs fond for regional utvikling (ERDF) og norske Interreg-midler. Prosjektperioden er 3 år.

Tre prosjekt fikk støtte innen innsatsområdet små og mellomstore bedrifter:

Ungt entrepreørskap i Nordens Grønne Belte

Gjennom spredning av god praksis og grenseregionalt samarbeid skal Jämtlands gymnasium og Thora Storm videregående oppmuntre unge mennesker til entreprenørskap og samarbeid på tvers av grensen. Metodene som prosjektet benytter seg av ble utviklet gjennom et forprosjekt i perioden 2013 til 2014. I samarbeid med næringsliv og høyskoler skal det gjennomføres flere studentutvekslinger. Målet er å utvikle en felles inkubator for å kanalisere unge mennesker til virksomheter som driver entreprenørskap.

Totalbudsjettet er på 1 219 514 euro. 50 prosent av prosjektbudsjettet er finansiert gjennom EUs fond for regional utvikling (ERDF) og norske Interreg-midler. Prosjektperioden er 3 år.

Reisemålsutvikling Meråker-Storlien (forprosjekt)

Samarbeidet mellom Storlien Företagsgrupp og Meråker Utvikling skal koordinere forespørsler og behov i næringslivet for å bygge et godt fundament i reisemålsutviklingen. Prosjektet har som mål å utvikle en felles markedsføring for området. Videre skal det arbeides for etablering av en sykkelsti mellom Enarfors og Fagerlia. Prosjektet involverer en rekke gründere på begge siden av grensen.

Totalbudsjettet er på 120 000 euro. 50 prosent av prosjektbudsjettet er finansiert gjennom EUs fond for regional utvikling (ERDF) og norske Interreg-midler. Prosjektperioden er 10 måneder.

Tre og tradisjonelle håndverk – grenseløst bygningsvern

Samarbeidsprosjektet mellom Stiftelsen Jamtli og Trøndelag Forskning og Utvikling tar sikte på å styrke små og mellomstore bedrifter innen håndverksindustrien gjennom å utvikle samarbeid, kunnskap og kompetanse. Prosjektet skal også arbeide for å utvikle markedet gjennom informasjonskampanjer rettet mot kunder. Videre har prosjektet som mål å vekke interessen og støtte unge mennesker som ønsker å etablere seg som gründere i håndverksindustrien.

Prosjektet har et stort antall kommuner, foreninger, institusjoner, arkitekter og museer som partnere.

Totalbudsjettet er på 2 036 700 euro. 50 prosent av prosjektbudsjettet er finansiert gjennom EUs fond for regional utvikling (ERDF) og norske Interreg-midler. Prosjektperioden er 10 måneder.

Ett prosjekt fikk støtte innen kategorien sysselsetting:

Grønn utdanning i entreprenørskap og innovasjon

Torsta AB og Høgskolen i Nord-Trøndelag er prosjekteierne som skal samarbeide om å utvikle og forbedre kunnskap og pedagogiske tilnærminger i entreprenørskap og innovasjon i jord- og skogbruk. Prosjektet har også mål om å heve kunnskapsnivået hos naturbrukselever, studenter og gründere i grønne næringer. Prosjektpartnere er Mære landbruksskole og Skjetlein videregående skole på norsk side, mens Nordviks naturbruksgymnasium deltar fra svensk side av grensen.

Totalbudsjettet er på 579 209 euro. 50 prosent av prosjektbudsjettet er finansiert gjennom EUs fond for regional utvikling (ERDF) og norske Interreg-midler. Prosjektperioden er 3 år.

Nordens Grønne Belte dekker Jämtlands og Västernorrlands län i Sverige, samt begge trøndelagsfylkene i Norge.
Nordens Grønne Belte dekker Jämtlands og Västernorrlands län i Sverige, samt begge trøndelagsfylkene i Norge.