Welcome!

Økt internasjonal attraksjons- og konkurransekraft hos bedriftene i opplevelsesnæringen i
Trøndelag og Jämtland Härjedalen og satsing på helårs turisme. Dette skaper vi gjennom økt
kunnskap og kjennskap til regionen og økt tilgjengelighet gjennom smartere samarbeid og
proaktiv bearbeiding av transportører, media og kjøpere/selgere.

Per i dag har Trøndelag en markedsandel på 5,1% av det internasjonale markedet i Norge
regnet i kommersielle gjestedøgn (kilde:statistikknet.no). Ser man det sammenheng med
regionale innkjøp fra incoming-operatører stemmer det godt overens, der står Trøndelag for
5% av de regionale innkjøpene totalt sett i Norge.

Dette er hentet fra rapporten i Nasjonalt Incomingprosjekt og baserer seg på en
spørreundersøkelsegjennomførthøsten2017.Idensammeundersøkelsenserviat
etterspørselen etter opplevelser er på tur opp, så potensialet internasjonalt er med andre
ordstort.I JämtlandHärjedalen erbildet stort settlikt selvomdeikkehargjennomført
samme undersøkelse.

For Trøndelag og Jämtland Härjedalen er opplevelsesnæringen (besøksnæringen som de sier
i Sverige) sentral og det å sikre stabile og gode arbeidsplasser er derfor viktig. Vi har
imidlertid behov for økt antall gjester, økt fokus på helårs turisme og internasjonalisering blir
derfor viktig i tiden fremover. Det er også igangsatt en undersøkelse i Trøndelag for å
kartleggenæringensønskerominternasjonalisering,samtkompetansebehov.Avde66
svarenesomvarkommetinn(undersøkelsenerikkelukket)sier77%avdesomønskerå
satse internasjonalt at de trenger kompetanse på salg og tilrettelegging for salg.

Norsk prosjekteier

Trøndelag Reiseliv

Kontakt

  • Annika Honggard

    Trøndelag Reiseliv

    99526619

    99526619

    Send e-post

Prosjektperiode

01.09.2019 - 19.09.2022

Budsjett

Norsk bidrag: 1396184 Kjell

Total: 449524 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Destinasjonsselskapene
Avinor
Luftfarsforum